povračilo stroškov energentov

FAQ

Pooblastilo za vnos podatkov se bo uredilo v sami aplikaciji. Pooblastilo bo moral digitalno podpisati zakoniti zastopnik ( npr. predsednik društva ali direktor zavoda).  

Svetujemo vam, da v primeru, da zakoniti zastopnik kvalificiranega digitalnega potrdila še nima, da si ga uredi. Vloge namreč ne bo mogoče podpisati po pooblaščencu.

Ne, ne gre za enaka dela plače. Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače pa je lahko tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je tako dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi. 

Izplačilo delovne uspešnosti je vezano na doseganje delovnih rezultatov  zaposlenega. Poslovna uspešnost pa je vezana na uspešnost poslovanja organizacije. Poznamo jo pod različnimi oblikami izplačil: božičnica, letna nagrada…

Da, do državne pomoči zaradi visokih cen energentov je upravičeno le tisto društvo ali zasebni zavod, ki izpolnjuje vse navedene pogoje. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ne, v primeru, da stroške zaračunavate naprej, se šteje, da je končni odjemalec vaš najemnik. Seveda le v deležu stroškov, ki mu jih tako zaračunate.

Digitalno potrdilo lahko pridobite državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, in tujci, ki imate v Republiki Sloveniji dodeljeno matično in davčno številko. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete. 

Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje ponudniki storitev zaupanja: 

  • Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo - SIGEN-CA, 
  • Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA, 
  • Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB
  • Halcom d.d. - Halcom CA. 

Ker bo vlogo za dodelitev pomoči na podlagi ZPGVCEP moral digitalno podpisati zakoniti zastopnik društva ali zavoda (predsednik društva ali direktor zavoda), vam svetujemo, da v primeru, da zakoniti zastopnik kvalificiranega digitalnega potrdila še nima, da si ga uredi. Vloge namreč ne bo mogoče podpisati po pooblaščencu.  

Da, saj je upravičenec društvo kot končni uporabnik. Morate pa razpolagati z ustreznimi dokazili, iz katerih bo razvidna cena in količina porabljene energije, ki je odpadlo na vaše društvo.

Na podlagi novega stališča MGRT ste tudi društva, ki ste t.i. mali poslovni odjemalec električne energije, za obdobje junij, julij in avgust 2022 lahko upravičeni do nepovratnih sredstev, če med drugim izkazujete dvig cene električne energije za več kot dvakratnik cen v letu 2021. Svetujemo vam, da že ob vpisu podatkov v vlogo razpolagate z vsemi potrebnimi dejanskimi podatki (mesečna cena in poraba vašega prostora). V primeru, da ima te podatke vaš upravnik, si jih morate priskrbeti in jih tudi hraniti.

Ne, vlogo lahko računovodja le pripravi. Za to potrebuje pooblastilo zakonitega zastopnika organizacije, podpisano z njegovim kvalificiranim digitalnim podpisom. To pooblastilo se uredi v sami aplikaciji.

Vlogo bo lahko oddal le zakoniti zastopnik. Vlogo je potrebno pred oddajo podpisati s kvalificiranim digitalnim podpisom.

V vlogo se vpiše podatek cene in porabe za posamezen mesec po vseh tarifah in za vse lokacije skupaj. Izračunati morate povprečje. To naredite tako, da znesek za vsako tarifo seštejete skupaj, da dobite skupno ceno energenta, nato pa to delite s seštevkom količine porabe energenta (vse količine energenta skupaj, ki ste jih na različnih lokacijah po različnih tarifah porabili v posameznem mesecu)

Spirit Slovenia je excel pripravil pripomoček za izračun podatkov:

Izračun povprečne vrednosti

 

ČLANKI