transparentnost delovanja

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

 
  EUR %
Skupni prihodki 2023 636.358,08 100
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna 246.945,69 39
Upravljanje Programa za NVO Norveškega mehanizma 175.344,41 27
Projektna sredstva iz drugih virov 11.211,28 2
CERV 144.247,46 23
Tržna dejavnost 50.809,24 8
Članarine 7.800,00 1
  EUR %
Skupaj odhodki v 2023 592.490,09 100
Stroški plač 351.543,24 59
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški, ipd.) 72.153,36 12
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev 120.835,67 21
Potni stroški 47.957,82 8

Zagovarjali smo pravice nevladnic in nevladnikov – ter vseh tistih, ki jim nevladniki pomagajo.

 • Pri Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport smo zagovarjali upravičenost do enake podpore za NVO, ki so poleg gospodarskih subjektov utrpele škodo v času poplav. In z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 uspeli.
 • Preprečili smo sprejem škodljive novele Zakona o zavodih. Pripravili smo primerjalni pregled predlaganih rešitev in (negativno) stališče do njih, z drugimi nevladnimi organizacijami in sindikati smo komunicirali, usklajevali stališče in strategijo ter komunicirali s političnimi strankami in mediji. Prav tako smo nasprotovali obravnavi novele po skrajšanem postopku. Akcija je bila uspešna: DZ je aprila najprej zavrnil obravnavo novele po skrajšanem postopku, maja pa je vlada zaradi negativnih pozicij vseh deležnikov novelo umaknila iz procedure.
 • Poskrbeli smo, da je program CLLD/Leader do NVO veliko bolj finančno in administrativno prijazen. Po dolgotrajnem usklajevanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter več intervencijah, zdaj Uredba o izvajanju lokalnega razvoja vsebuje pravne podlage za predplačila, sofinanciranje s prostovoljskim delom, upoštevanje avtorske in podjemne pogodbe med stroški dela in poenostavljene oblike stroškov.
 • Uspešno smo se zavzemali za enostavnejše in bolj vključujoče nacionalne javne razpise. Večkrat smo z nasveti glede javnih razpisov pomagali različnim ministrstvom.
 • Nadaljevali smo s sistematičnim spremljanjem spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti in Poslovnika o delu vlade. Ugotovili smo, da je 15. vlada Roberta Goloba v svojem dosedanjem (od 2. junija 2022 do 22. januarja 2024) mandatu določbe resolucije kršila v 64 odstotkih primerov, to je pri 513 od 791 objavljenih predpisov.

Povezovali smo NVO, da jih lažje obveščamo o novostih in podpori, ki jo nudimo.

 • Vsako leto število naših članov, ki uživajo dodatne ugodnosti, raste – trenutno jih je že več kot 1.600.
 • Glede na rezultate, ki sta jih pokazali analizi anket zadovoljstva s storitvami CNVOS (februarja in novembra 2023), ste z našim delom zelo zadovoljni, mi pa se neprestano trudimo svoje delovanje v skladu z željami NVO sektorja še izboljšati.

Skrbeli smo za dobro obveščenost nevladnih organizacij.

 • Na spletni strani cnvos.si smo v letu 2023 zabeležili več kot 440.000 obiskov, od tega več kot 83.000 edinstvenih ogledov.
 • Objavili smo 1817 novic o zakonskih pobudah in spremembah, novostih na področju razvoja sektorja, aktualnih izobraževanjih in dogodkih za nevladnike ter o drugem aktualnem dogajanju na različnih vsebinskih področjih, in 919 nacionalnih in mednarodnih razpisov za NVO (skupno 2736 objav).
 • Vzpostavili smo novo podstran »NVO v času poplav«, na kateri smo zbrali vsa obvestila in pojasnila o ukrepih, ki vplivajo na delovanje NVO v času izrednih razmer zaradi poplav, ter pozive humanitarnih organizacij.
 • Do sredine leta smo nadaljevali tudi z urejanjem posebne podstrani NVO v času draginje, kjer smo ažurno predstavljali vse relevantne ukrepe in informacije za delovanje NVO.
 • Izdali smo 49 e-novičnikov, v katerih smo povzeli vse novosti, objavljene na spletni strani cnvos.si in z njo povezanih aplikacijah, ter 2 vsebinska e-novičnika, vezana na delovanje NVO v času poplav.
 • Nadaljevali smo z aktivnostmi za periodično obveščanje o delu NVO predstavnikov in o sprejetih odločitvah na delovnih telesih. Objavili smo 2 sklopa poročil, skupno 68.
 • Krepili smo prisotnost oziroma doseg na družbenih omrežjih.

Širili smo znanje.

 • Izvedli smo 13 brezplačnih spletnih delavnic (skupno število udeležencev 505) ter 6 pravnih posvetovalnic s podporo Ministrstva za javno upravo iz Sklada za NVO.
 • Razvili in izpeljali smo nov program usposabljanja za zagovorništvo, vključenim organizacijam pa ponudili individualno mentorstvo s strani zaposlenih na CNVOS in zunanjih strokovnjakov.
 • Izvedli smo dve osnovni izobraževanji za javne uslužbence na temo Kako javnost(i) učinkovito vključiti v pripravo predpisov in politik.
 • Razdelili smo 402 brezplačna pravna nasveta (največ s področja ustanovitve in delovanja NVO, likvidacije NVO, varstva osebnih podatkov in ukrepov s področja omejevanja cen energentov), opravili 254,5 ur plačljivega pravnega svetovanja, izvedli 58 ur brezplačnega pravnega svetovanja za NVO za vsebinske mreže, regionalna stičišča in za NVO s potencialom, izpeljali 19 postopkov imenovanja predstavnikov NVO v različne odbore in skupine, hkrati pa smo redno izvajali projektno svetovanje in odplačno pregledali projektne prijave za dve organizaciji.

Naše znanje in izkušnje so iskali tudi onkraj meja.

 • Z European Civic Forumom smo redno sodelovali pri njihovih zagovorniških akcijah na ravni EU (proti t. i. paketu za obrambo demokracije, proti poročilo evropskega poslanca EPP, ki »demonizira« NVO, še posebej njihove prihodke iz tujine). Prek ECF smo oddali svoj pogled na stanje vladavine prava v Sloveniji, kar je Evropska komisija upoštevala pri pripravi poročila, CNVOS je namreč večkrat omenila kot vir informacij in podatkov.
 • Direktor CNVOS je kot vodilni presojevalec sodeloval pri OECD-jevi periodični presoji razvoja javne uprave v Ukrajini (vodilni presojevalec in avtor poročila za področje »razvoj in koordinacija politik«). Presoja je trajala od februarja do oktobra, končno poročilo pa je objavljeno tukaj.
 • Z OECD je jeseni sodeloval tudi pri pripravi dopolnjene metodologije za presojo razvoja javnih uprav, kjer je bil odgovoren za pripravo novih vprašalnikov za področji »strateški okvir za reformo javne uprave« in »razvoj in koordinacija politik«.

Upravljali smo program Active Citizens Fund v Sloveniji in podprli 96 projektov. 

Norveška, Islandija in Lihtenštajn si želijo okrepiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države, vključevanja javnosti v odločanje na nacionalni in lokalni ravni ter krepitvi človekovih pravic v trinajstih evropskih državah. Upravljanje sklada za nevladne organizacije Active Citizens so nam leta 2018 zaupali že drugič. In leta 2023 je bilo ponovno ocenjeno kot uspešno.

V maju smo od Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v sklad ACF prejeli še dodatnih 300.000 evrov in z njimi podprli še dodatnih 7 projektov. Glede na projekcije bomo uspeli počrpati vsa razpoložljiva sredstva, vrednost programa je na koncu znašala 3,8 mio evrov.

Izvajamo program Impact4Values, kjer smo v okviru prvega razpisa podprli 19 projektov slovenskih prijaviteljev.

Izvajamo slovensko-hrvaški program krepitve nevladnih organizacij Impact4Values. Na podlagi prvega razpisa smo skupaj podprli 46 projektov, od tega 19 projektov slovenskih prijaviteljev.

Skupna vrednost programa Impact4values je 4.250.000 evrov, od tega bo 2.350.000 evrov razdeljenih nevladnim organizacijam prek javnih razpisov, drugi del pa bo namenjen krepitvi organizacij (usposabljanja, mentorstvo), mreženju, vodenju programa ipd.

V okviru Impact4values bomo objavili 3 javne razpise in izvedli 4 večdnevna usposabljanja za izvajalce projektov in druge nevladne organizacije, serijo spletnih delavnic, organizirali mentorsko podporo in vzpostavili spletno knjižnico gradiv.

Aktivno smo promovirali nevladni sektor.

V tedenski nevladniški rubriki Obrazi nevladnikov na Dnevnik.si predstavljamo nevladnike iz raznovrstnih nevladnih organizacij z območja celotne Slovenije. V letu 2023 smo v intervjujih predstavili 31 nevladnikov.

Konec decembra smo v Slovenskem mladinskem gledališču ponovno organizirali prihod nevladniškega dedka Mraza, ki je obdaril več kot 100 otrok nevladnikov.

Festival nevladnih organizacij LUPA 2023 smo tokrat v središču Ljubljane izvedli 14. septembra 2023. Na stojnicah in s programom se je predstavilo več kot 120 nevladnih organizacij z različnih področij ter številnim obiskovalcem omogočile, da so pobliže spoznali njihovo delovanje.

Za dober namen smo povezali nevladnike in gostince. V maju je bila ponovno organizirana skupna akcija Ta dobra večerja. Tokrat so pri njej sodelovala tudi regionalna stičišča. Rdeča nit akcije je bilo nasilje, s poudarkom na nasilju nad ženskami. Sodelovalo je pet restavracij in pet nevladnih organizacij, ki so prihajale iz različnih slovenskih regij. Med pet sodelujočih društev (Društvo SOS telefon, Društvo Varna hiša Gorenjske, Društvo varnega zavetja Pomurja, Društvo POPI in Društvo življenje brez nasilja) je bilo enakovredno razdeljenih 1.143,00 evrov donacij, pridobljenih s 87 nakazili.

Osnovna mesečna bruto plača direktorja CNVOS od 1. januarja 2023 naprej znaša 3.490,57 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo (trenutno 7,5 %). V letu 2023 je prejel 44.941,08 EUR bruto dohodka. Vodstvo za svoje delo od CNVOS ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na CNVOS, ki znaša 1.778,59 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 1,96. Med povprečno plačo, ki znaša 2.159,42 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,62.

E-mail: info@cnvos.si

Telefon: 01 542 14 22