Po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, s katerim so bila na pobudo CNVOS vključena tudi društva in zavodi, lahko za pomoč v obliki nepovratnih sredstev zaprosite tudi vsa društva in zavodi, ki se glede na Zakon o oskrbi s plini oziroma Uredbe o določitvi cene električne energije uvrščate med male poslovne odjemalce (to pomeni, da vaša predvidena povprečna letna poraba zemeljskega plina ne presega 100.000 kWh oziroma je vaša skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest električne energije manjša ali enaka od 86 kW, ob upoštevanju, da vam je bilo soglasje za priključitev izdano do 21. 7. 2022).

Upravičeni ste do povračila stroškov med junijem in avgustom 2022. Upravičeni ste lahko do seštevkov vseh zneskov višin mesečnih pomoči od junija do avgusta 2022, torej zneskov za vsak posamezen mesec za strošek električne energije in vsak posamezen mesec za strošek zemeljskega plina.  

Po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina lahko tako zaprosite vsa društva in zavodi, ki imate v svojem temeljnem aktu določene pridobitne dejavnosti in ste imeli stroške energentov v mesecih junij, julij in avgust 2022 višje od dvakratnika povprečja cene iz leta 2021 in:

  • na dan oddaje vloge nad vami ni bil začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter nimate neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 1.000 evrov ali več,
  • nabavljate električno energijo in zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec,
  • niste zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina ceno svojih storitev oziroma produktov dvignili za več kot 10 odstotkov in
  • za vas ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Vlogo za pomoč je potrebno oddati do 15. 11. 2022 do 12.00 preko posebne aplikacije pri Spirit Slovenija. Za uporabo aplikacije si boste morali ustvariti račun.

Društva in zavodi, ki ne izpolnjujete pogojev za male poslovne uporabnike po določbah Zakona o oskrbi s plini ali Uredbi o določitvi cen energije, lahko zaprosite za pomoč za celotno upravičeno obdobje (junij – december). O tem smo podrobno že pisali v tem članku.

Do kakšne višine denarne pomoči ste upravičeni?

Upravičeni boste lahko do pomoči za stroške energentov (električna energija in zemeljski plin) za mesec junij, julij in avgust 2022.

Državo lahko zaprosite za povrnitev 50 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec (t.i. enostavna pomoč) ali 30 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec (t.i. posebna pomoč). Za katero vrsto pomoči boste zaprosili, bo odvisno od preračuna vaših upravičenih stroškov.

V okviru enostavne pomoči lahko iz tega naslova pridobite sredstva le do višine 500.000 evrov. To pomeni, da čeprav bi bili upravičeni do povračila 1.000.000 evrov (50 % od 2.000.000 evrov upravičenih stroškov), boste lahko prejeli le 500.000 evrov.

V okviru posebne pomoči pa lahko pridobite pomoč v višini do 2.000.000 evrov. Če bi bili vaši skupni upravičeni stroški 2.000.000, bi prejeli 600.000 evrov pomoči (30 % od 2.000.000 evrov upravičenih stroškov).

Upravičeni strošek za posamezni mesec se izračuna po spodnji formuli:

Upravičeni strošek posameznega meseca = (p) – p(ref) x 2) x q

q = porabljena količina (število enot) električne energije oziroma zemeljskega plina (v MWh)

p = plačana cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina (v evrih/MWh), ki ne vključuje davkov in omrežnin ter drugih dajatev.

p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od vključno 1. januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev.

Primer 1:

Društvo je na podlagi računov za električno energijo v letu 2021 izračunalo, da je imelo povprečno ceno električne energije v letu 2021, 100 evrov/MWh. Iz položnice elektro distributerja izhaja, da je bila cena električne energije v juniju 2022 za MWH 300 evrov. V juniju je društvo porabilo 0,202 MWh električne energije.

Upravičen strošek = (300 – (100x2)) x 0,202 = 20,2 evrov.

V primeru, da društvo zaprosi za t.i. enostavno pomoč, mu za mesec junij pripada višina pomoči v  znesku 10,1 evrov (50% x 20,2 evrov).

Primer 2:

Društvo je na podlagi računov za električno energijo v letu 2021 izračunalo, da je imel povprečno ceno električne energije v letu 2021, 130 evrov/MWh. Na položnici elektro distributerja izhaja, da je bila cena električne energije v juliju 2022 za MWH 160 evrov. V juniju je društvo porabilo 0,5 MWh električne energije.

Ker cena električne energije za društvo v juliju 2022 ni bila za 2x višja, društvo ni upravičeno do pomoči.

Kje lahko vložite vlogo?

Vlogo za pomoč morate vložiti elektronsko, preko posebne aplikacije, pri Javni agenciji RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija). V aplikacijo boste morali vnesti zneske in količine z računov, kar bodo tudi dokazila za preverjanje. Zato vam svetujemo, da kopije računov, ki jih boste uveljavljali, skrbno shranite za dokazovanje stroškov.

Pri vnosu cen in količin v aplikacijo bodite pozorni na to, da je potrebno vpisovati podatke v megavatnih urah (MWh) in ne kilovatnih urah (KWh). To pomeni, da če je bila vaša poraba v določenem mesecu  700 kWh, je potrebno ta podatek vpisati kot 0,7 MWh. Prav tako je potrebno vpisati ceno eneregenta na enoto, in sicer EUR/MWh.

Vlogo je mogoče oddati le preko posebne aplikacije - tukaj.  Vlogo lahko oddate do 15. novembra 2022 do 12.00. Po tem roku vloge ne bo več mogoče oddati, saj bo aplikacija neaktivna.

Sredstva bodo izplačana do 31. decembra 2022.      

Obveznosti društva ali zavoda ob prejemu pomoči

Za namen preverjanja boste morali na zahtevo Spirit Slovenija ali Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predložiti podatke in dokazila v zvezi z upravičenimi stroški ter se strinjati (soglasje boste podali v vlogi), da se za namene nadzora pridobijo in preverijo vaši podatki o dobavljenih količinah in cenah električne energije in zemeljskega plina pri operaterjih in dobaviteljih.

V primeru, da vam je bila pomoč odobrena in izplačana, naknadno pa boste ugotovili, da do pomoči niste upravičeni, ker ne izpolnjujete pogojev oziroma vam je bila, glede na dejanske nastale stroške, izplačana previsoka pomoč, morate o tem takoj oziroma najkasneje do 15. januarja 2023 obvestiti Spirit Slovenija.

V primeru odobrene pomoči poslovodstvu (npr. direktorju zavoda) ne boste smeli izplačati dela plače za poslovno uspešnost. Ta prepoved ne velja za izplačilo poslovne uspešnosti delavcem.

Nadzor nad pravilnostjo podatkov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo preverjalo  pravilnost in verodostojnost podatkov v vlogi. Upravičence, ki bodo zaprosili za t.i. enostavno pomoč, bo preverjalo na podlagi vzorca, kar pomeni, da ne bo preverilo vseh vlog upravičencev. Upravičenci, ki bodo zaprosili za t.i. posebno pomoč, bodo preverjeni vsi.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.