Posodobljeno: 13. 2. 2023

Začel je veljati Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki tudi za društva (ali zveze društev) in (zasebne) zavode, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost, ponovno ureja sofinanciranje visokih cen energentov.

Do zneska državne pomoči za sofinanciranje stroškov energentov (električne energije in zemeljskega plina in toplotne pare) je upravičeno tisto društvo ali zasebni zavod, ki:

 • je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 (to pomeni, da imate v svojem temeljnem aktu določene pridobitne dejavnosti),
 • ima stroške energentov v letu 2023 višje od 1,5 kratnika povprečja cene iz leta 2021,
 • se ne uvršča kot mali poslovni odjemalec po določbah Zakona o oskrbi s plini ali mali poslovni odjemalec po Uredbi o določitvi cen energije (to pomeni, da vaša predvidena povprečna letna poraba zemeljskega plina presega 100.000 kWh oziroma je vaša skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest električne energije večja od 86 kW, ob upoštevanju, da vam je bilo soglasje za priključitev izdano do 21. 7. 2022),
 • na dan oddaje vloge nad njim ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter nima neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 evrov ali več,
 • nabavlja električno energijo in zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec,
 • zanj ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino,
 • ne spada med NVO, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so zato upravičenci po določbah Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (te NVO so upravičene do omejene cene električne energije, in sicer za 90 odstotkov porabljene električne energije, kot so jo porabile v letu 2021; več o tem si lahko preberete tu).

Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se bo dodelila za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023. V letu 2023 boste tako lahko upravičeni do pomoči za stroške energentov (upravičeni stroški so nakup električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare) za vsak posamezni mesec (torej za mesece januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november in december 2023).

Pomembno! Društva in zavodi, ki spadate med male poslovne odjemalce, torej vaša predvidena povprečna letna poraba zemeljskega plina ne presega 100.000 kWh oziroma je vaša skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest električne energije enaka ali manjša od 86 kW, ob upoštevanju, da vam je bilo soglasje za priključitev izdano do 21. 7. 2022, za pomoč po tem zakonu ne morete zaprositi, saj za vas že velja regulirana cena energentov. Več o tem si lahko preberete tu.

Na voljo je 5 različnih vrst pomoči:

 • enostavna pomoč za gospodarstvo
 • osnovna posebna pomoč za podjetja
 • posebna pomoč zaradi zmanjšanje gospodarske uspešnosti
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja
 • posebna pomoč za energetsko internzivna podjetja v posebnih sektorjih

Pri oddaji vloge lahko uveljavljat le eno vrsto pomoči. Za katero vrsto pomoči boste zaprosili, bo odvisno od preračuna vaših upravičenih stroškov.

 

1. Subvencija v okviru enostavne pomoči za gospodarstvo

Zaprosite lahko za povrnitev 50 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec.

Zaprosite lahko za največ 2 milijona evrov nepovratnih sredstev, pri čemer se v skupno pomoč vštevajo vse pomoči, ki ste jih za namen pomoči zaradi energetske krize že prejeli.

Upravičeni boste do seštevkov vseh zneskov višin mesečnih pomoči v upravičenem obdobju, torej zneskov za vsak posamezen mesec za strošek posameznega upravičenega energenta. V primeru, da imate več dobaviteljev energenta, se upošteva povprečna cena na enoto energenta vseh dobaviteljev in vseh tarif.

Upravičeni strošek za posamezni mesec se izračuna po spodnji formuli:

Pomembno! Za izračun upravičenega stroška morate uporabiti samo ceno energenta brez omrežnin in drugih dajatev ter stroška DDV.

 

2. Subvencija v okviru osnovne posebne pomoči za podjetja

Zaprosite lahko za povrnitev 50 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec. Pri izračunu osnovne posebne pomoči se bo upoštevalo le 70 % porabljene količine energenta v letu 2021.

Zaprosite lahko za največ 4 milijona evrov nepovratnih sredstev, pri čemer se v skupno pomoč vštevajo vse pomoči, ki ste jih za namen pomoči zaradi energetske krize že prejeli.

Upravičeni boste do seštevkov vseh zneskov višin mesečnih pomoči v upravičenem obdobju, torej zneskov za vsak posamezen mesec za strošek posameznega upravičenega energenta. V primeru, da imate več dobaviteljev energenta, se upošteva povprečna cena na enoto energenta vseh dobaviteljev in vseh tarif.

Upravičeni strošek za posamezni mesec se izračuna po spodnji formuli:

Za izračun upravičenega stroška morate uporabiti samo ceno energenta brez omrežnin in drugih dajatev ter stroška DDV.

Za izračun upravičenih stroškov se lahko upošteva največ 70 odstotkov vaše porabe v istem obdobju v letu 2021. Če ocenjujete ali imate zakupljeno električno energijo za leto 2023 po ceni, ki je nižja od 150 eurov na MWh oziroma ocenjujete ali imate zakupljen zemeljski plin v letu 2023 po ceni, ki je nižja od 79 eurov na MWh, in ne vključuje vračil davkov in dajatev, ste upravičeni do posebne pomoči le za tisti delež ocenjene oziroma zakupljene električne energije ali zemeljskega plina, ki presega ta znesek.

 

Kje lahko vložite vlogo?

Vlogo za pomoč bo potrebno vložiti elektronsko, preko posebne aplikacije, pri Javni agenciji RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija).

Vlogo bo mogoče oddati preko posebne aplikacije, ki trenutno še ni na voljo. Aplikacija bo predvidoma vzpostavljena do 21. 2. 2022. Predvidevamo, da bo šlo za enako aplikacijo, kot je bila že na voljo za oddajo vloge za subvencije po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.  Vlogo boste lahko oddali do 28. februarja 2023 do 12.00. Po tem roku vloge ne bo več mogoče oddati, saj bo aplikacija neaktivna.

Vlogi za dodelitev pomoči za enostavno pomoč za gospodarstvo in osnovno posebno pomoč za podjetja boste morali priložiti obrazec s podatkom o ocenjeni višini pomoči za celotno upravičeno obdobje in v aplikaciji potrditi med drugim tudi naslednje izjave:

 • da nabavljate energente pri dobaviteljih energentov kot končni odjemalec,
 • da zoper vas ni na dan oddaje vloge uveden stečajni postopek ali postopek likvidacije in da nimate na dan oddaje vloge neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki znašajo 50 eurov in več, in imate izpolnjene obveznosti iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dneva oddaje vloge ter da v primeru, da ste v postopku prisilne poravnave, nimate neporavnanih davčnih obveznosti, na katere ne učinkuje postopek prisilne poravnave ter so nastale po začetku postopka prisilne poravnave,
 • da skupna višina enostavne pomoči za gospodarstvo skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z oddelkom 2.1. začasnega okvira, ne presega 2 milijonov eurov,
 • da skupna višina osnovne posebne pomoči za podjetja skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z oddelkoma 2.1. in 2.4. začasnega okvira, ne presega 4 milijone eurov,
 • izjavo, s katero se zavezujete, da boste na zahtevo pristojnega organa predložil podatke in dokazila v zvezi z upravičenimi stroški ter da se strinjate, da se za namene nadzora pridobijo in preverijo podatki o dobavljenih količinah in cenah energentov za vas pri operaterjih in dobaviteljih,
 • da ne spadate med odjemalce, kot jih določa 1.člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 138/22) oziroma 1. člen Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) in
 • da za vas ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

V vlogi boste morali določiti vrsto pomoči za gospodarstvo, za katero uveljavljate pomoč in navesti podatek o ocenjeni višini pomoči za celotno upravičeno obdobje, ki bo izračunana s pomočjo spletnega kalkulatorja, objavljenega na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija.

Vlogo boste lahko umaknili najkasneje do roka, ki ga bo na spletni strani objavila javna agencija SPIRIT. Umik vloge se odda elektronsko prek aplikacije. Vloge, ki ne bodo oddane preko aplikacije ne bodo upoštevane in bodo zavržene.

 

Kdaj lahko pričakujete prvo izplačilo?

Izplačilo bo do februarja 2024 v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo. Za vsak mesec upravičenega obdobja boste upravičeni do ene dvanajstine ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja.

Prvo izplačilo sredstev pomoči za obdobje od 1. januarja 2023 do vključno 31. marca 2023 bo do 31. marca 2023. Naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 se bodo nakazovala mesečno, in sicer do 30. v mesecu za tekoči mesec. Za izplačila v obdobju od 1. julija 2023 do 31. decembra 2023 se bo poračun izvedel v letu 2024.  

Znesek v višini 20 odstotkov višine pomoči oziroma razlika do skupne višine pomoči bo upravičencem izplačan do 28. februarja 2024.  

Če se zgodi, da skupni znesek pomoči iz prejetih vlog presega 650 milijonov evrov, se višina pomoči vsem upravičencev sorazmerno zniža do skupne višine 650 milijonov evrov.

Izplačilo boste prejeli na transakcijski račun, ki ga boste javili ob oddaji vloge. Mora pa  bit odprt pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnici banke države članice v Republiki Sloveniji.

 

Obveznosti društva ali zavoda ob prejemu pomoči

Javna agencija SPIRIT bo lahko za namen izvajanja nadzora neposredno od upravičenca pridobivala dokazila, pojasnila in druge listine z namenom ugotovitve dejanske upravičenosti do pomoči.

V primeru, da se v postopku preverjanja s strani javne agencije SPIRIT ugotovi, da vam je bila pomoč odobrena oziroma izplačana neupravičeno oziroma v postopku naknadne kontrole pogojev za dodelitev pomoči za gospodarstvo ugotovi, da je bila pomoč odobrena oziroma izplačana neupravičeno, izda odločbo in naloži, da se vrne znesek neupravičeno prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Po poteku roka za vračilo neupravičeno prejete pomoči se bodo morale plačati tudi  zakonske zamudne obresti.

V primeru, da vam je bila pomoč odobrena in izplačana, naknadno pa boste ugotovili, da do pomoči niste upravičeni, ker ne izpolnjujete pogojev oziroma vam je bila, glede  na dejanske nastale stroške, izplačana previsoka pomoč, morate o tem takoj oziroma najkasneje do 30. aprila 2024 obvestiti Spirit Slovenija.

Tudi tokrat pa velja, da v primeru odobrene pomoči poslovodstvu (npr. direktorju zavoda) ne boste smeli izplačati dela plače za poslovno uspešnost za leto 2023. Ta prepoved ne velja za izplačilo poslovne uspešnosti delavcem.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.