prihodki nvo

K NVO štejemo društva (kamor vključimo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih), zavode (kamor vključimo tudi verske skupnosti, ki imajo status humanitarne organizacije) in ustanove. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

Višina prihodkov NVO 2009 in 2017–2021 v EUR

  2009 2017 2018 2019 2020 2021
društva, zveze društev    515.201.010 600.175.478 618.394.874 659.407.904 556.787.986 661.939.140
zavodi     179.821.466 265.966.501 291.356.165 315.460.268 328.815.612 424.234.690
ustanove     7.747.331 7.277.948 8.222.572 11.819.711 8.425.242 9.637.947
skupno število   702.769.807 873.419.927 917.973.611 986.687.883 894.028.840 1.095.811.777
Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

Prihodki nevladnih organizacij so v zadnjih letih kljub ekonomski in gospodarski krizi rasli vse do leta 2020, ko so bili prvič nižji kot leto poprej. Prihodki društev so se v 2011 in 2013 znižali glede na leto poprej, od tedaj dalje pa rastli in so v 2016 že presegli višino pred znižanji. V 2018 so se povečali za 3,04 %, v 2019 pa za 6,63 %, nato pa v 2020 padli za 15,56%.  V letu 2021 so se zopet povečali za 18,89% in presegli prihodke iz leta 2019. Zavodi so imeli upad prihodkov edino v 2012, a so že v 2013 imeli višje prihodke kot pred krizo. Prihodki ustanov so se zmanjšali v 2011 in 2014 glede na leto poprej in so šele v 2015 imele višje prihodke kot pred krizo. V 2016 in 2017 je pri ustanovah spet sledil padec prihodkov, in sicer pod nivo iz leta 2009 in je šele v 2018 in 2019 zopet višji kot prek krizo. Leta 2020 so imele ustanove upad prihodkov, in sicer za nekaj več kot 28%. V 2021 so se prihodki ustanov povečali za 14,39%, niso pa dosegli ravni iz leta 2019.

Porazdelitev prihodkov med NVO glede na njihovo obliko

 
 
 

Več kot dve tretjini vseh prihodkov nevladnih organizacij ustvarijo društva, sledijo jim zavodi in ustanove. Kljub temu, da zavodi predstavljajo zgolj 13,00 % vseh nevladnih organizacij, ustvarijo kar 38,71 % vseh prihodkov. Visok delež ustvarjenih prihodkov zavodov se odraža tudi v tem, da zavodi zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev v nevladnem sektorju.

 

 

 
 

Če primerjamo povprečen prihodek nevladne organizacije glede na njeno obliko, je ta najvišji pri zavodih, saj znaša nekaj več kot 123.000 evrov. Povprečni prihodki ustanov in društev so precej nižji, in sicer ima posamezna ustanova povprečno nekaj več 40.500 evrov prihodkov, društvo pa nekaj manj kot 30.000 evrov. Povprečen prihodek na nevladno organizacijo znaša 41.404,51 evrov.

Struktura nevladnega sektorja glede na prihodke v 2021

prihodkovni razred v EUR število NVO %
0 5.096 19,25
1 - 5.000  9.807 37,06
5.001 - 50.000  8.752 33,07
50.001 - 100.000  1.213 4,58
100.001 - 200.000  732 2,77
200.001 - 500.000  530 2,00
500.001 - 1.000.000  176 0,67
> 1.000.000 160 0,60
skupaj 26.446  

Kljub temu, da ima statistično gledano v povprečju vsaka nevladna organizacija nekaj čez 41.000 evrov prihodkov letno, je dejanska razdelitev prihodkov drugačna. Kar 19,25 % nevladnih organizacij v 2021 ni imelo nobenih prihodkov, še dodatnih 37,06 % pa nižje od 5.000 evrov. Samo 10,62 % nevladnih organizacij je imelo več kot 50.000 evrov prihodkov.

 

Vir: AJPES, STAT