število zaposlenih v nvo

K NVO štejemo društva (kamor vključimo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih), zavode (kamor vključimo tudi verske skupnosti, ki imajo status humanitarne organizacije) in ustanove. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

Število zaposlenih v NVO 2009 in 2019 – 2022

  št. zaposlenih v 2009 št. zaposlenih v 2019 št. zaposlenih v 2020 št. zaposlenih v 2021 št. zaposlenih v 2022
društva, zveze društev    2.881 4.006 4.708 5.178 5.486
zavodi     2.682 5.012 5.911 7.329 7.133
ustanove     53 51 51 54 52
skupno število   5.616 9.069 10.670 12.561 12.671
Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

Skupno število zaposlenih v NVO v zadnjih letih raste. Število zaposlenih v zadnjih letih raste v društvih ter zavodih, kjer je sicer v zadnjem letu število nekoliko upadlo. V ustanovah število zaposlenih skozi leta nekoliko niha. 

Deleži zaposlenih znotraj nevladnega sektorja (2022)

 

 
 

Več kot polovica zaposlenih v nevladnih organizacijah je zaposlenih v zavodih, sledijo jim zaposleni v društvih in zaposleni v ustanovah.

Stopnja zaposlenosti v društvih, zavodih in ustanovah (2022)

  št. in delež društev št. in delež zavodov št. in delež ustanov skupaj
0 zaposlenih

21.560 (95,57 %)

2.456 (72,79 %)

229 (94,63 %)

24.245 (92,63 %)

1 zaposlen

524 (2,32 %)

414 (12,27 %) 3 (1,24 %) 941 (3,60 %)
2 zaposlena

195 (0,86 %)

142 (4,21 %) 2 (0,83 %) 339 (1,30 %)
3 - 5 zaposlenih

140 (0,62 %)

129 (3,82 %) 5 (2,07 %) 274 (1,05 %)
6 - 10 zaposlenih

49 (0,22 %)

95 (2,82 %) 2 (0,83 %) 146 (0,56 %)
11 - 20 zaposlenih

45 (0,20 %)

70 (2,07 %) 1 (0,41 %) 116 (0,44 %)
21 - 50 zaposlenimi

29 (0,13 %)

47 (1,39 %) 0 (0,00 %) 76 (0,29 %)
> 50 zaposlenih

17 (0,08 %)

21 (0,62 %) 0 (0,00 %) 38 (0,15 %)
skupaj

22.559 

3.374 242 26.175

Velika večina NVO (kar 92,63 %) nima niti enega zaposlenega, pri čemer je takšnih največ društev (95,57 % vseh društev), najmanj pa zavodov (72,79 % vseh zavodov). Glede na število zaposlenih v organizaciji prednjačijo zavodi, ki tudi sicer zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev v sektorju. Vsaj enega zaposlenega ima sicer 4,43 % društev, 27,21 % zavodov in 5,37 % ustanov.

Povprečno število zaposlenih v NVO glede na pravno-organizacijsko obliko (2022)

V povprečju ima vsaka slovenska NVO 0,48 zaposlenega. Povprečje sicer precej niha, če pogledamo po pravno organizacijskih oblikah: vsak zavod ima v povprečju 2,11 zaposlenega delavca, društvo po 0,24 zaposlenega ter ustanova po 0,21 zaposlenega.

 

Vir: AJPES