število zaposlenih v nvo

K NVO štejemo društva (kamor vključimo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih), zavode (kamor vključimo tudi verske skupnosti, ki imajo status humanitarne organizacije) in ustanove. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava.

Število zaposlenih v NVO 2009 in 2017 – 2021

  št. zaposlenih v 2009 št. zaposlenih v 2018 št. zaposlenih v 2019 št. zaposlenih v 2020 št. zaposlenih v 2021
društva, zveze društev    2.881 3.541 4.006 4.708 5.178
zavodi     2.682 4.704 5.012 5.911 7.329
ustanove     53 52 51 51 54
skupno število   5.616 8.297 9.069 10.670 12.561
Podatki v tabeli so na voljo za zadnje štiri leta in za leto 2009, kot za izhodiščno leto. Celotni podatki za vsa leta od 2009 dalje so objavljeni ločeno v posebni datoteki.

Skupno število zaposlenih v NVO v zadnjih letih raste. Število zaposlenih v zadnjih letih raste v vseh NVO, razen v ustanovah, kjer je število zaposlenih naraslo šele v zadnjem letu.

Deleži zaposlenih znotraj nevladnega sektorja (2021)

 

 
 

Več kot polovica zaposlenih v nevladnih organizacijah je zaposlenih v zavodih, sledijo jim zaposleni v društvih in zaposleni v ustanovah.

Stopnja zaposlenosti v društvih, zavodih in ustanovah (2021)

  št. in delež društev št. in delež zavodov št. in delež ustanov skupaj
0 zaposlenih

21.757 (95,48 %)

2.414 (70,11 %)

222 (93,67 %)

24.393 (92,17 %)

1 zaposlen

554 (2,43 %)

436 (12,66 %) 5 (2,11 %) 995 (3,76 %)
2 zaposlena

195 (0,86 %)

178 (5,17 %) 3 (1,27 %) 376 (1,42 %)
3 - 5 zaposlenih

139 (0,61 %)

179 (5,20 %) 4 (1,69 %) 322 (1,22 %)
6 - 10 zaposlenih

57 (0,25 %)

101 (2,93 %) 2 (0,84 %) 160 (0,60 %)
11 - 20 zaposlenih

45 (0,20 %)

68 (1,98 %) 1 (0,42 %) 114 (0,43 %)
21 - 50 zaposlenimi

24 (0,11 %)

42 (1,22 %) 0 (0,00 %) 66 (0,25 %)
> 50 zaposlenih

15 (0,07 %)

25 (0,73 %) 0 (0,00 %) 40 (0,15 %)
skupaj

22.786 

3.443 237 26.466

Velika večina NVO (kar 92,17 %) nima niti enega zaposlenega, pri čemer je takšnih največ društev (95,48 % vseh društev), najmanj pa zavodov (70,11 % vseh zavodov). Glede na število zaposlenih v organizaciji prednjačijo zavodi, ki tudi sicer zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev v sektorju. Vsaj enega zaposlenega ima sicer 4,52 % društev, 29,89 % zavodov in 6,33 % ustanov.

Povprečno število zaposlenih v NVO glede na pravno-organizacijsko obliko (2021)

V povprečju ima vsaka slovenska NVO 0,48 zaposlenega. Povprečje sicer precej niha, če pogledamo po pravno organizacijskih oblikah: vsak zavod ima v povprečju 2,13 zaposlenega delavca, ustanova in društvo pa po 0,23 zaposlenega.

 

Vir: AJPES