odhodki nvo

Kot NVO štejemo društva (kamor vključimo tudi podatke o podružnicah društev in o mladinskih svetih), zavode (kamor vključimo tudi verske skupnosti, ki imajo status humanitarne organizacije) in ustanove. Iz podatkov so izvzeta društva, zavodi in ustanove, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, občine ali druga oseba javnega prava. Spodnja tabela prikazuje vrsto, višino in delež posameznih odhodkov nevladnih organizacij.

 

Višina odhodkov nevladnih organizacij 2022 v EUR

  stroški materiala stroški storitev stroški dela finačni odhodki drugi stroški skupaj
društva, zveze društev 101.745.602 (13,26%) 430.450.831 (56,09%) 150.657.000 (19,63%) 2.075.692 (0,27%) 82.521.504 (10,75%) 767.450.629
zavodi 29.525.613 (7,59%) 138.279.239 (35,57%) 189.829.665 (48,83%) 1.319.606 (0,34%) 29.828.262 (7,67%) 388.782.385
ustanove 744.145 (5,24%) 2.827.448 (19,89%) 1.814.635 (12,77%) 77.397 (0,54%) 8.750.911 (61,56%) 14.214.536
skupaj 132.015.360 (11,28%) 571.557.518 (48,83%) 342.301.301 (29,25%) 3.472.695 (0,30%) 121.100.677 (10,35%) 1.170.447.550

Nevladne organizacije so v 2022 skoraj polovico (48,83 %) svojih odhodkov namenila za plačilo storitev in nekaj manj kot 30% za stroške dela. Stroški dela so bili najvišji pri zavodih, ki imajo tudi sicer najvišji delež zaposlenih delavcev. Delež finančnih odhodkov (to so npr. obresti od prejetega posojila) je predstavljal zgolj tretjino odstotka (0,30 %) vseh odhodkov.

 

Grafični prikaz strukture odhodkov NVO (2022)

 Vir: AJPES