Razpisujemo postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika neprofitnih organizacij zasebnega sektorja, ki delujejo na področjih varstva človekovih pravic, integritete, etike, lobiranja ali preprečevanja korupcije za člana kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Rok za prijavo je 15. februar 2024 do 15. ure.

Kandidacijska komisija bo izvedla kandidacijski postopek za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika komisije. Kandidacijska komisija bo morala sprejeti poslovnik za opravljanje svojega dela, ugotoviti izpolnjevanje formalnih pogojev pri vseh kandidatih in v osebnih razgovorih preveriti kandidatovo osebnostno primernost ter strokovno usposobljenost. Do 17. aprila 2024 bo morala predsednici republike posredovati abecedni seznam kandidatov za funkcijo namestnika predsednika komisije, ki izpolnjujejo pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije vsakega kandidata posebej, in abecedni seznam tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev. Prva seja kandidacijske komisije bo predvidoma sklicana v času od 19. do 25. marca 2024.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da NVO, ki delujejo na področjih varstva človekovih pravic, integritete, etike, lobiranja ali preprečevanja korupcije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, na katerih lahko sodelujejo vse omenjene NVO  s področja preprečevanja korupcije, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci oziroma so predlagale svoje kandidate).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste neprofitne organizacije zasebnega sektorja, ki delujejo na področjih varstva človekovih pravic, integritete, etike, lobiranja ali preprečevanja korupcije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka so roki, ki jih določa Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

  • 9. 2. 2024 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 15. 2. 2024 do 15. ure - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 18. 2. 2024 - rok za dopolnitev prijav
  • 19. 2. 2024 ob 11. uri - seja komisije za pregled prijav
  • 19. 2. 2024 - objava seznama upravičencev in kandidatov
  • 20. 2. 2024 ob 11. uri - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 20. 2. 2024 - začetek volitev (pogojno)
  • 23. 2. 2024 ob 14. uri - zaključek volitev (pogojno)
  • 23. 2. 2024 ob 15. uri - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti najkasneje do 15. 2. 2024 do 15. ure.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NPO