Razpisujemo dodatni postopek izbora 3 (treh) namestnic oziroma namestnikov predstavnikov (v nadaljevanju: namestnik) NVO v interesni posvetovalni skupini za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri. Rok za prijavo je 5. 6. 2023 do 15.00 ure.

Ministrstvo bo sklep o imenovanju Interesne posvetovalne skupine za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri dopolnilo še z :

 • namestnikom predstavnika NVO s področja zaščite živali,
 • namestnikom predstavnika NVO s področja narave in
 • namestnikom predstavnika NVO s področja okolja

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na zgoraj omenjenih področjih in ki imajo znanje oziroma izkušnje s področja velikih zveri.

Če nevladna organizacija deluje na več področjih in se želi prijaviti kot volilni upravičenec na več področjih, se lahko prijavi večkrat. Prav tako lahko predlaga več kandidatov za različna področja. NVO mora izkazati, da deluje na izbranem področju oz. področjih.

Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko oseba, ki izkazuje izkušnje oziroma znanje s področja velikih zveri, na katerem kandidira. Vsakega kandidata se lahko predlaga za namestnika le na enem področju. Če NVO istega kandidata prijavijo na več področjih, bomo kandidata pozvali k pojasnilu, na katerem področju želi kandidirati. Če kandidat pojasnila ne pošlje, se upošteva prva prispela kandidatura.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora namestnikov predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora namestnikov predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na omenjenih področjih, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na zgoraj omenjenih področjih in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 24. 5. 2023 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 5. 6. 2023 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 8. 6. 2023 do 15:00 – rok za dopolnitev prijav
 • 9. 6. 2023 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
 • 9. 6. 2023 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 14. 6. 2023 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 14. 6. 2023 – začetek volitev (pogojno)
 • 19. 6. 2023 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
 • 20. 6. 2023 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja velikih zveri. 

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa, skenirano podpisano prijavo ali biti podpisana z digitalnim potrdilom.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 5. 6. 2023 do 15:00.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).  Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO