postopku izbora dveh predstavnikov nevladnih organizacij v delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika je prispelo petnajst popolnih prijav nevladnih organizacij za sodelovanje v postopku izbora in šest popolnih kandidatur za predstavnike NVO.

Upravičenci so v postopku izbora predstavnikov NVO v delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika predlagali naslednje kandidate oz. kandidatke (za predstavitev kliknite na ime):

Aleš Primc je eden največjih strokovnjakov za družinsko politiko v Sloveniji in se že več kot 20 let ukvarja s položajem otrok in družin v Sloveniji, s človekovimi pravicami otrok in družin. Aktivno je sodeloval na treh zmagovitih družinskih referendumih v letih 2001, 2012 in 2015, vsa ta leta posreduje predloge za izboljšanje položaja družin, bil je najbolj aktiven predstavnik civilne družbe v parlamentarnih razpravah o Družinskem zakoniku in podajal predloge za izboljšanje družinskega zakonika, prav tako je sodeloval v mnogih razpravah v okviru pristojnih delovnih teles DZ ob obravnavi zakonov, ki zadevajo družinsko politiko. 

Doc. dr. Jasna Podreka prihaja iz Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je leta 2014 doktorirala na temo Nasilje nad ženskami in intimno partnerski umori žensk v Sloveniji.

Je avtorica raziskave in poročila z naslovom Poročilo o izvedbi analize o zaupanju otrok v varstvo in vzgojo ob razvezah, stikih z otroki ter o ekonomskem položaju žensk in otrok po razvezi«, ki jo je izvedla za MDDSZ leta 2017. Trenutno sodeluje v raziskavi društva SOS Telefon v kateri izvajajo intervjuje z ženskami žrtvami nasilja in proučujejo kako žrtve nasilja vidijo sistem podpore in zaščite ob prijavi.

Opravlja številne izobraževalne, ozaveščevalne ter raziskovalne dejavnosti, v svojem raziskovalnem delu se osredotoča zlasti na vprašanje družinskega nasilja, intimnopartnerskega nasilja, intimnopartnerskih umorov, femicida, spolnega nasilja in nadelgovanja ter vprašanji povezanimi z diskriminacijo spolov v družbi. Je avtorica znanstvene monografije z naslovom Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji. Je vodilna avtorica Smernic za preprečevanje spolnega nadlegovanja, nasilja ter trpinčenja in urednica priročnika Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji. Sodelovala je v strokovni skupini za pripravo pravilnika o nasilju, nadlegovanju in trpinčenju Univerze v Ljubljani in je zaupna oseba na Filozofski fakulteti UL. Je članica Strokovnega sveta za enakost spolov pri MDDSZ in članica delovne skupine za pripravo pravilnika, ki opredeljuje postopek obravnave kršitve prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju pri MIVZ. 

Pridobljeno znanstveno in strokovno znanje širi tudi na področja strokovnih služb v Sloveniji. Do sedaj je predavala na različnih izobraževanjih in posvetih za policiste, kriminaliste, centre za socialno delo, nevladne organizacije, tožilstvo in poravnalce.

Meta Močnik je diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom. Kot sorojenka osebe z motnjam v duševnem razvoju se z problematiko varstva teh oseb srečuje že celo življenje. Že med študijem je sodelovala z lokalnim društvom Sožitje Cerkno Idrija, po končani Pravni fakulteti pa je začela sodelovati z Zvezo Sožitje kot pogodbena sodelavka v programu nudenja pravne pomoči osebam z motnjami v duševne razvoju in njihovim svojcem. To delo opravlja še sedaj. Področja, ki so trenutno pri njenem delu najbolj pereča so skrbništvo, dedovanje, opravilna sprotnost in omejitev le-te, volilna pravica, ipd.

Spremljava staršem na enote CSD na področju celotne Slovenije, koordiniranje z Ministrstvom za notranje zadeve - Policijo, vodenje dežurnega SOS telefona za pomoč očetom - v stiski, žrtvam nasilja, urejanje odnosov v družini. Sodelovanje s starši v visokokonfliktnih ločitvenih postopkih. Sodelovanje v postopkih v enotah CSD po pooblastilu oseb v postopkih, in sicer pomoč osebam pri njihovem opolnomočenjih v zadevah pred državnimi organi, za namen kakovostnega sodelovanja, v luči koristi otrok. Sodeloval je pri izvedbi predavanj z uslužbenci CSD za zagotavljanje enakopravnosti obeh spolov. Za umiritev razmer oseb v ločitvenih postopkih je sodeloval po njihovem pooblastilu tudi na sestankih z odvetniki in policijo. Aktivno je sodeloval tudi kot prostovoljec RK Slovenije v projektu UP (učna pomoč).

Spomenka Valušnik društvo in aktivno deluje na področju urejanja zakonov in pravic oseb s PP. Je- članica pogajalske skupine na področju urejanja osebne asistence,  članica delovne skupine na področju urejanja statuta družinskega pomočnika, članica posvetovalne skupine za dolgotrajno oskrbo, članica delovne skupine v zvezi z reševanjem problematike šolskih otrok s posebnimi potrebami v okviru Odbora za izobraževanje, znanost in mladino.

Je starš otroka s posebnimi potrebami in imam izkušnje z udejstvovanjem na več odborih v državnem zboru na področju zakonodaje in pravic oseb s posebnimi potrebami.
Pripravila je več predlogov sprememb zakonodaje na področju sociale, zdravstva, šolstva. Prejela je nagrado tedanjega predsednika države, Boruta Pahorja za delo, prizadevanje ter zagovorništvo na področju dela oseb z motnjami v razvoju. Več kot desetletno prostovoljno delo na področju zagovorništva in pomoči osebam s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Redno se pojavlja v medijih, zaradi prizadevanj po izboljšanju družbenega stanja oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin.

Vlasta Nussdorfer je pravnica, ki je prehodila pot od pripravnice do namestnice tožilca, okrožne, višje in vrhovne državne tožilke in je bila 6 let predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije. V okviru Društva državnih tožilcev je leta 2003 dala pobudo za ustanovitev Belega obroča Slovenije, društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki mu je predsedovala do nastopa funkcije Varuhinje človekovih pravic. Leta 2019 je postala svetovalka na področju človekovih pravic pri nekdanjem predsedniku Republike Slovenije.

Od leta 2019 je predsednica Nacionalnega odbora za otrokove pravice pri ZPMS, ki pri svojem delu na področju varstva koristi otrok opozarja državo na pomanjkljivosti tako v zakonodaji kot v praksi. S svojim dosedanjim delom je povsem predana skrbi za otrokove pravice, še posebej na pravnem področju.

 

Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v sredo, 17. 5. 2023, ob 15:00 preko videokonference.

Seznam vseh upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

 • Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src
 • Društvo očetov Slovenije
 • Društvo prijateljev mladine Krško - levi breg
 • Društvo prijateljev mladine Lavrica
 • Društvo prijateljev mladine Metlika
 • Društvo prijateljev mladine Škofja Loka
 • Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
 • Društvo Vesele nogice
 • Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
 • Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana
 • Združenje gibanje za otroke in družine.si
 • Zveza prijateljev mladine Krško
 • Zveza prijateljev mladine Maribor
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije
 • Zveza Sožitje