postopku izbora dveh predstavnikov nevladnih organizacij in njunih namestnikov v Podnebni svet Vlade RS je prispelo devet prijav nevladnih organizacij za sodelovanje v postopku izbora in šest kandidatur za predstavnike NVO.

Od devetih prispelih prijav dve organizaciji nista izpolnjevali pogoja pridobljenega statusa delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in tako ne moreta sodelovati kot upravičenca v postopku. Obe prijavi sta vsebovali tudi predlog kandidata. Predlagani osebi zato ne moreta postati predstavnika NVO v Podnebnem svetu. Obe omenjeni prijavi sta bili zato zavrženi.

Upravičenci so v postopku izbora predstavnikov NVO v Podnebni svet predlagale naslednje kandidate oz. kandidatke:

 • Taj Zavodnik (predlagatelj Focus, društvo za sonaraven razvoj),
 • Andrej Gnezda (predlagatelj Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj),
 • Barbara Kostanjšek (predlagatelj Društvo krajinskih arhitektov Slovenije),
 • dr. Maja Simoneti (predlagatelj Inštitut za politike prostora).

Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v ponedeljek, 12. 12. 2022 ob 12:00 preko video konference.

Seznam vseh upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

 • Društvo krajinskih arhitektov Slovenije,
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije,
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj,
 • Inštitut za politike prostora,
 • Inštitut za zdravje in okolje,
 • PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja,
 • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.