Razpisujemo postopek izbora dveh predstavnikov NVO in njunih namestnikov v Podnebni svet, ki ga ustanavlja Vlada Republike Slovenije. Rok za prijavo je 1. 12. 2022 do 15:00.

Glavna naloga Podnebnega sveta bo znanstveno svetovanje v obliki strokovnih mnenj in priporočil Vladi o obstoječih in predlaganih ukrepih podnebne politike ter o njihovi skladnosti z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in pravnim redom EU s področja podnebnih sprememb. Podnebni svet bo:

 • spremljal izvajanje in revizije Dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije, Celovitega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in drugih strateških dokumentov, ki urejajo blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, se opredelil do poročil o njihovem izvajanju ter predlagal ukrepe za njihovo učinkovito izvajanje;
 • predlagal ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter za njihovo izvajanje v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji in prispeval k celoviti obravnavi čezsektorskih ukrepov glede podnebnih sprememb;
 • pripravil letno poročilo o svojem delu in ga javno objavil na osrednjem spletnem mestu državne uprave;
 • sodeloval s strokovnimi institucijami na področju podnebnih sprememb in z lokalnimi skupnostmi.

Mandat članov Podnebnega sveta je šest let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja.

Kandidati za predstavnika NVO morajo izkazovati dobro poznavanje področja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja poteka tako, da nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 17. 11. 2022 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 1. 12. 2022 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 6. 12. 2022 – rok za dopolnitev prijav
 • 7. 12. 2022 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav
 • 7. 12. 2022 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 12. 12. 2022 ob 12:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 13. 12. 2022 – začetek volitev (pogojno)
 • 19. 12. 2022 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
 • 20. 12. 2022 ob 10:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Nekateri roki so zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka izjemoma krajši.

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere bo razvidno poznavanje področja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Prijava mora na enega od zgornjih naslovov prispeti  najkasneje do 1. 12. 2022 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv nevladnim organizacijam