Dokumentacija zajema sledeče dokumente, potrebne za ustanovitev in registracijo društva:  

 • statut (temeljni akt)
 • zapisnik ustanovnega zbora članov
 • vlogo za vpis v register društev
 • nadaljnja navodila za registracijo društva pri upravni enoti

Dokumentacija omogoča ustanovitev društva, katerega namen, cilje in dejavnosti določite sami.

 

Statut predvideva sledeče organe društva:

 • zbor članov kot najvišji organ društva, ki sprejema statut, letna poročila in odloča o najpomebnejših zadevah za društvo 
 • predsednik društva, ki društvo zastopa in predstavlja
 • podpredsednik društva, ki nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti, lahko pa društvo zastopa kadarkoli in enako kot predsednik 
 • upravni odbor kot izvršilni organ društva, ki skrbi za redno delovanje društva in ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in še največ en dodaten član
 • nadzorni organ, ki nadzoruje poslovanje društva in delo ostalih organov in ki je hkrati tudi disciplinskih organ za ugotavljanje kršitev in izrekanje sankcij (opomin, izključitev, itd.). Nadzorni organ je lahko ena sama oseba (nadzornik) ali pa kolektivni organ (nadzorni odbor).

Dokumentacija ne predvideva funkcije tajnika ali blagajnika, temveč njune običajne naloge opravlja upravni odbor ali od njega pooblaščena oseba.

 

Dokumentacija ni primerna, če bi želeli, da :

 • je ustanovitelj društva pravna oseba
 • je ustanoviteljev, ki je fizična oseba tujec ali oseba, ki nima bivališča v Sloveniji
Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.