Ljubljana, 31. 5. 2023

Do roka, navedenega v pozivu, so prispele tri popolne prijavnice upravičenih organizacij za sodelovanje in dve popolni kandidaturi. Ker je bil namen postopka izbor petih predstavnikov, sta bili predlagani kandidatki avtomatično izbrani za predstavnici.

Predstavitev predstavnic ustanoviteljev:

Katarina Bervar Sternad je direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC od leta 2010, katerega poslanstvo je pomagati posameznikom in ranljivim skupinam pri varstvu njihovih temeljnih pravic ter krepiti vpliv nevladnih organizacij na področju varstva okolja in urejanja prostora preko pravne pomoči, zagovorništva in pravnih analiz. V nevladnem sektorju deluje  že več kot 18 let. Njeno strokovno delo pokriva področje diskriminacije, varstvo pravic otrok, področje azila in migracij (azilni postopki, varstvo prosilcev za azil in beguncev, nacionalna in EU migracijska politika) ter pravno varstvo okolja. Prizadeva si za učinkovito varstvo pravic, za krepitev civilnega dialoga in položaja nevladnih organizacij, za vključevanje javnosti v procese odločanja ter enostavnejšo in razumljivejšo zakonodajo.

Mag. Suzana Puntar, univ. dipl. psih, je od leta 1995 zaposlena v Društvu Projekt Človek., sprva kot strokovna delavka, kasneje kot strokovna vodja, zadnjih 17 let pa kot  odgovorna nosilka programov in predsednica. Se redno strokovno izobražuje tako s področja socialnega varstva, zasvojenosti kot tudi vodenja. V Društvo Projekt Človek je vpeljala sistem kakovosti in certifikat Družini Prijaznega podjetja. Kot zunanja sodelavka SZS sodeluje pri strokovnih izpitih na področju socialnega varstva, inštruktažnega svetovanja, mnenj in verifiacije. Bila je v različnih delovnih skupinah  povezanih z delovanjem socialnovarstvenih programov (priprava pravilnikov, umestitev programov v ZSV, priprava NPSVP....).

Sklep o imenovanju