Ljubljana, 31. 5. 2023

Upravičenci so v postopku izbora predstavnikov članov v svetu CNVOS predlagali naslednje kandidate oz. kandidatke (za predstavitev kliknite na ime):

Breda Krašna, diplomirana upravna organizatorka, je od leta 2013 generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, od 2009 do 2013 pa je bila podpredsednica.

V letih 2012 in 2013 je bila zaposlena v Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, kjer bila odgovorna za področje kulture, otrok, mladine, štipendij itd. Od leta 2009 do 2012 je bila vršilka dolžnosti direktorja Pokrajinskega muzeja Koper.

Pred tem je bila svetovalka za vodenje projektov v javnem podjetju Komunala Koper in od leta 2005 do 2007 svetovalka direktorja Zavoda za šport Koper.

Breda Krašna ima dolgoletne izkušnje pri vsebinskem in finančnem managementu organizacije kot tudi z vodenjem delovne skupnosti. Že desetletje si prizadeva za večjo prepoznavnost pomena nevladnega sektorja za širše delovanje družbe. 

Cvetka Tomin je rojena 16. 10. 1960 v Brežicah, kjer je obiskovala osnovno šolo in srednjo šolo,   nato pa diplomirala iz politologije, smer obramboslovje na današnji FDV, Univerza v Ljubljani. Odlikujejo jo izvrstne komunikacijske kompetence, ki jih na svoji poslovni poti vse čas nadgrajuje, med drugim tudi v interakcijah z visokimi predstavniki mednarodnih organizacij in diplomati. organizacijske in vodstvene kompetence je kalila v multikulturnem okolju in kriznih razmerah, kjer so prišle do izraza njene izjemne analitične, organizacijske in motivacijske lastnosti, sposobnosti samostojnega dela ter konstruktivnega sodelovanja v raznovrstnih ekipah. v Sloveniji je med drugim službovala v Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za obrambo. Leta 1998 je odšla v tujino, kjer se je sprva izpopolnjevala na področju humanitarne pomoči, civilne zaščite in varstva pred naravnimi nesrečami. Med delom je tesno sodelovala z Mednarodno federacijo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter nacionalnimi društvi Rdečega križa v JV Evropi.  19. decembra 2022 je bila ponovno imenovana za generalno sekretarko RKS.

Ivan Kramberger je vrsto let aktiven na področju NVO in prostovoljstva. Zaupano mu je vodenje Združenje policistov Slovenije. Ima bogate izkušnje vodenja in neposrednega strokovnega dela z ljudmi. Je spremljevalec in športni inštruktor oseb s posebnimi potrebami, izvaja pa tudi delavnice in vodi seminarje ter sodeluje v programih vse življenjskega  za osebe z motnjami v duševnem razvoju pri Zvezi Sožitje in Zvezi Sonček. Je član Sveta ZZZS OE Novo mesto, prav tako je nadomestni član v Svetu Vlade RS za razvoj NVO in prostovoljstva. V preteklosti je bil več let član etične komisije organiziranega prostovoljstva pri Slovenski filantropiji in član Odbora za podelitev priznanj in nagrade s področja prostovoljstva. Na lokalnem nivoju mu je med leti 2016 in 2020 bila zaupana funkcija vodenja štaba Civilne zaščite občine  in delo v različnih odborih ter komisijah. 

Tina Cigler (univ. dipl. novinarka) je v nevladnem sektorju aktivna od leta 1998. Sprva je v njem delovala kot prostovoljka različnih društev, od leta 2002 pa je vanj vpeta profesionalno. Zaposlena je na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, kjer se že 21 let ukvarja z upravljanjem projektov s področij medkulturnega dialoga, socialne integracije ranljivih skupin in komuniciranja ter s fundraisingom. Od leta 2008 se v okviru Regijskega NVO centra – stičišča nevladnih organizacij regije JV Slovenija (ki ga je med letoma 2015 in 2019 tudi vodila) posveča podpori nevladnim organizacijam in njihovemu vključevanju v razvoj lokalnih skupnosti. Ukvarja se z organizacijskim razvojem nevladnih organizacij, razvojem novih rešitev, pri katerih sodelujejo NVO, analizami pogojev za razvoj NVO v lokalnih okoljih, z zagovorništvom, s svetovanjem lokalnim samoupravam glede financiranja NVO … Na lokalni in regijski ravni skrbi za umeščanje NVO sektorja v razvojne politike in področne strategije. Je članica dveh organov regije JV Slovenija – Razvojnega sveta regije JV Slovenija in Regijske razvojne mreže (mandata 2013-2020 ter 2021–2027) – ter članica nadzornega odbora Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine, ki upravlja s sredstvi CLLD. Kot vodja enega izmed odborov Razvojnega sveta regije je aktivno soustvarjala aktualni Regionalni razvojni program regije JV Slovenija. Bila je tudi vodja skupine za področje izključenih skupin prebivalstva pri oblikovanju Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) za obdobje 2014-2020. Na lokalni ravni je dva mandata vodila Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Novo mesto (2012–2014, 2015–2018). Razmere v nevladnem sektorju na lokalnih ravneh dobro pozna tudi kot aktivna članica upravnih odborov več NVO z različnih vsebinskih področij. Širši vpogled v razvoj sektorja pa pridobiva kot aktualni partner v konzorciju, ki upravlja s sredstvi Active Citizen's Fund Slovenija. 

 

Javna predstavitev vseh kandidatov bo potekala v ponedeljek, 5. 6. 2023, ob 10:00 preko videokonference.

Seznam vseh upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

 • Bistra hiša Martjanci,
 • Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src,
 • Društvo prijateljev mladine Krško - levi breg,
 • Društvo prijateljev mladine Metlika,
 • Društvo prijateljev mladine Škofja Loka,
 • Društvo slovenskega animiranega filma,
 • Društvo za ohranjanje kulturno zgodovinskega izročila Prekmurja Prekmurska herbija,
 • Društvo za podporo civilne družbe,
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto,
 • Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS,
 • Društvo za trajnost virov Si.Energija,
 • Društvo življenje brez nasilja,
 • Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje,
 • Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina,
 • Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje,
 • Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana,
 • MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE (MCDD Slovenske Konjice, so.p.),
 • RKS Območno združenje Ljubljana,
 • Športno rekreacijsko društvo Sobota,
 • Ustanova fundacija BiT Planota, so.p.,
 • Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje,
 • Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo,
 • Zavod Dobra družba,
 • Zavod Nefiks,
 • Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor,
 • Zavod Tri,
 • Združenje šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona,
 • Zveza društev Mladinski center Postojna,
 • Zveza prijateljev mladine Krško,
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije.