climate action network europe – can

CAN Evropa je koordinacijska pisarna evropskih NVO, ki so dejavne na področju okoljskih sprememb, in deluje že od leta 1989. Trenutno združuje več kot 140 organizacij iz 35 evropskih držav, ki skupaj predstavljajo več kot 40 milijonov evropskih državljanov. Med drugim so v mrežo vključene Greenpeace European Unit, ClientEarth Europe ter FoEE - Friends of the Earth Europe.

Organizacije članice se med seboj precej razlikuje tako glede na velikost in nivo svojega delovanja kot tudi glede na naravo svojega dela. Nekatere so velike, mrežne organizacije, druge so manjše NVO. Nekatere delujejo zgolj na področju sooblikovanja politik in zagovorništva, druge izvajajo »hands-on« projekte, kot je recimo gradnja šol v državah v razvoju. Vsem pa je skupno prizadevanje za bolj varno in pravično podnebno in energetsko prihodnost. Ena od poglavitnih nalog mreže CAN Europe je podpora in krepitev zmogljivosti vseh teh nevladnih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sooblikovanja podnebnih in energetskih politik, razvoja učinkovite globalne strategije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter uresničevanja omenjenih ciljev na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. To med drugim dosega z:

  • rednim spremljanjem oblikovanja, sprejemanja ter izvajanja podnebnih in energetskih politik na evropski ravni;
  • aktivnim vključevanjem v pripravo teh politik s pripravo analiz, poročil, predlogov predpisov in ukrepov ter lobiranjem med odločevalci za njihovo uveljavitev;
  • ozaveščanjem vseh ključnih deležnikov, vključno z nevladnimi organizacijami in splošno javnostjo, o vplivu predlaganih/sprejetih politik na vsakdanje življenje ljudi, ter
  • mobilizacijo in usklajevanjem dela članov za dosego skupnih ciljev.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v CAN Evropa prinaša številne ugodnosti – izmenjavo informacij, partnersko sodelovanje in uveljavljanje skupnih interesov na politični ravni. Svojim članskim organizacijam zagotavljajo:

  • informacije o razvoju politik na mednarodni in EU ravni;
  • podporo pri uveljavljanju skupnih interesov z oblikovanjem skupnih odzivov na sprejete predpise in zakonodajne predloge ter z lobiranjem;
  • povezovanje z raznimi deležniki in institucijami ter krepitev prepoznavnosti in prisotnosti na evropski in tudi mednarodni ravni;
  • povezovanje in izmenjave znanj in dobrih praks med članskimi organizacijami;
  • strokovno podporo pri zagovorniških aktivnostih;
  • možnost udeležbe na strokovnih srečanjih in generalnih skupščinah mreže.

Na drugi strani članstvo v Akcijski mreži za podnebje – CAN Evropa  prinaša tudi nekatere obveznosti. Med drugim se od članskih organizacij pričakuje, da bodo v delovanje mreže pripravljene vložiti nekaj svojega časa in znanja, z ostalimi člani mreže delile pomembne informacije, komentirale pobude in zakonodajne predloge, sodelovale na generalni skupščini in nekaterih drugih srečanjih ter plačevale letno članarino. Ta je odvisna od višine letnega proračuna, ki ga članska organizacija nameni aktivnostim na področju boja proti podnebnim spremembam. V letu 2020 bo članarina znašala od 120 EUR za NVO s prihodki do 50.000 EUR letno, pa vse do 3400 EUR za NVO s prihodki nad 1.000.000 EUR letno.

Kdo se lahko pridruži CAN Evropa?

Članstvo v CAN Evropa je odprto za nevladne organizacije s sedežem v Evropi, ki so aktivne na področju preprečevanja in blaženja podnebnih sprememb ter spodbujanja trajnostnega razvoja.

Poznajo tri različne oblike članstva, in sicer polnopravno članstvo, pridruženo članstvo ter status opazovalca, razlika med njimi pa se odraža pri sodelovanju v organih odločanja mreže. Nove organizacije lahko za članstvo kandidirajo le kot pridružene članice ali kot opazovalke, po enem letu pa lahko članstvo nadgradijo v polnopravno.

Podrobnejše informacije o pogojih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Na njihovi spletni strani najdete  prijavni obrazec, ki ga skupaj s priporočilom ene od članic CAN Evropa pošljete na njihov naslov. Roka prijave sta dva: do 15. februarja tekoče leto za prijave, ki bodo obravnavane na generalni skupščini pomladi, in do 10. septembra tekoče leto za prijave, ki bodo obravnavane na generalni skupščini jeseni.

Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša. CAN Evropa ima vse potrebne dokumente zbrane na enem mestu.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V mrežo CAN Evropa je vključeno Focus društvo za sonaraven razvoj iz Slovenije. Druge članice, mreža jih trenutno združuje več kot 140, najdete na tej povezavi.