kako pravilno prijaviti javno prireditev?

Kaj je javna prireditev?

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb (organizirano na podlagi javnega vabila, oglaševanja in podobno) zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti, kjer je udeležba brezpogojna ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur (lahko pa se določi vstopnina).

Javno prireditev je treba prijaviti na policijo oziroma na upravno enoto. Javne prireditve ni treba prijaviti, če gre za prireditev, ki jo organizirate kot del svoje dejavnosti v lastnih poslovnih prostorih, namenjenih prireditvam. Prav tako se obveznost prijave ne nanaša na občne zbore društev in druge načine dela organov društva, če se organizirajo v zaprtih prostorih.

Pripravili smo pojasnila o tem, v katerih primerih zadostuje prijava na policijo in v katerih morate pridobiti dovoljenje upravne enote.

Prijava javne prireditve na policijo

Javno prireditev, za katero ne potrebujete dovoljenja upravne enote, morate predhodno prijaviti na policiji.

Prijava se vloži elektronsko, osebno ali po pošti na predpisani vlogi najmanj 5 dni pred javno prireditvijo. Upravne takse ni treba plačati.

Vlogi je treba priložiti:

Pridobitev dovoljenja upravne enote

Vlogo za izdajo dovoljenja morate vložiti pri upravni enoti, na območju katere se bo prireditev izvedla, in sicer najmanj 10 dni pred dnevom prireditve. Za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu in avto-moto športu na cesti ali za prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, pa morate vlogo vložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

Upravna taksa znaša 18,10 evra. Če je organizator NVO s statusom delovanja v javnem interesu, takse ni treba plačati.

Dovoljenje upravne enote je obvezno:

 • če prireditev zajema izredno uporabo ceste, ki ni v skladu s prometnimi predpisi (kot cesta šteje tudi na primer avtobusno postajališče, parkirišče, počivališče ipd.);
 • če gre za mednarodno športno prireditev ali člansko tekmovanje v kolektivnih športih, v primeru, ko sodeluje vsaj en klub prve državne lige;
 • če se uporablja odprt ogenj (npr. kresovanje, uporaba bakel, sveč …);
 • če se uporabljajo predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo zdravje ali premoženje (npr. dvigala, tribune, odri, šotori, vozila, vrtiljaki, močnejši pirotehnični izdelki ipd.);
 • če se pričakuje več kot 3.000 udeležencev;
 • če prireditev poteka ob vodi, v vodi ali na vodi, kjer obstaja nevarnost utopitve (razen če gre za kopališča med njihovim obratovalnim časom);
 • če prireditev vključuje živali (npr. pasja razstava, tekmovanja ipd.).

Vlogi je treba priložiti:

 • soglasje lastnika za uporabo prostora (pisno soglasje, najemna pogodba);
 • dokazilo o obvestilu občine o prireditvi (če občina ni hkrati lastnik zemljišča), ki vključuje naziv prireditve, njen kraj, datum in čas;
 • načrt varovanja (je del vloge);
 • dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom – vloga se odda na občini najmanj 30 dni pred prireditvijo (če je potrebno);
 • presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi (Priloga 15 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči);
 • dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva (če je potrebno);
 • dokazila o tehnični brezhibnosti predmetov in naprav, ki lahko ogrozijo zdravje ali premoženje – npr. certifikat, garancijski list ipd. (če se bo take predmete ali naprave na javni prireditvi uporabljalo);
 • dovoljenje za preusmeritve prometa/omejitev javnega prometa (če bo prireditev potekala na javni cesti) in dovoljenje za zaporo cest ter elaborat zapore cest oziroma shemo prometa (če gre za tekmovalne športne prireditve - npr. kolesarske tekme);
 • zagotovitev požarne straže, ki jo izvajajo gasilci (če obstaja nevarnost požara ali eksplozije);
 • okoljevarstveno dovoljenje (če prireditev poteka v naravi – npr. spust z gorskimi kolesi);
 • soglasje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (če gre za prireditev z živalmi);
 • zagotovitev zadostnega števila reševalcev iz vode, predpisane reševalne opreme in sredstev za reševanje iz vode ipd. (če obstaja nevarnost utopitve – npr. prireditev ob reki).

 

 _______________________________________

Pripravo tega prispevka je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2023–2027.