Pravica zahtevati povračilo nadomestila plače zastara v treh letih. Zastaralni rok začne teči od 19. dne v mesecu po preteku meseca, v katerem je bil delavec začasno zadržan od dela. Če ste nadomestilo plače izplačali pred tem dnem, začne zastaralni rok teči naslednji dan po izplačilu nadomestila plače.