Ocena škode pri društvih in ustanovah 

Društva in ustanove boste lahko oceno škode, ki ste jo utrpeli zaradi poplav in plazov avgusta 2023, prijavili pri ministrstvu, pristojnem za področje delovanja vašega oškodovanega društva ali ustanove. To pomeni, da bo na primer kulturno društvo oceno škode podalo pri Ministrstvu za kulturo, športno društvo pa pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.  

Ocena škode se bo izvajala po metodologiji, ki je predvidena za odpravo posledic škode v gospodarstvu. Društva in ustanove boste tako lahko prijavili oceno škode na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka.  

V prvem koraku boste morali čim bolj realno sami oceniti nastalo škodo. Šele v nadaljnjem postopku boste to ceno dokazali z zapisnikom zapriseženega cenilca. Zato vam svetujemo, da do cenitve hranite slike in druga dokazila o nastanku škode.  

Rok za prijavo škode je do 20. septembra 2023. Vse o postopku in prijavi škode si lahko preberete tu

Do 20. septembra lahko oceno škode pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport prijavite vsi zavodi, ki ste utrpeli posledice poplav in plazov avgusta 2023. Več o tem preberite tukaj.  

Povračilo izplačila plače delavcem, ki ste jim odredili opravljanje posledic poplav in plazov

Za delavce, ki ste jim od 3. avgusta 2023 odredili opravljanje posledic poplav in plazov, lahko uveljavljate povračilo izplačanih plač. Do povračila izplačanih plač delavcem, ki pri vas odpravljajo posledice poplav in plazov, ste upravičeni dokler trajajo okoliščine, ki upravičujejo odreditev obveznosti opravljanja drugega dela (v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja), vendar najdlje do 3. septembra 2023. Zahtevek za povračilo je treba vložiti pri Zavodu ta zaposlovanje. Več o vlogi in pogojih si preberite tukaj.

Razdeljevanje sredstev v okviru prostovoljnih gasilskih društev 

Od 4. avgusta do 31. decembra 2023 med naloge prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v zaradi poplav in plazov prizadetih občinah, prištevamo tudi zbiranje in razdeljevanje denarnih in drugih sredstev fizičnim osebam, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov

Od tako zbranih in razdeljenih denarnih in drugih sredstev se ne plača dohodnina.   

V primeru, da ste PGD že obračunala in odtegnila akontacijo dohodnine za posameznega upravičenca (torej pred 2. septembrom 2023), lahko vložite popravek obračuna davčnega odtegljaja, in sicer do 2. oktobra 2023. Popravek po določbah tretjega do sedmega odstavka 54. člena Zakona o davčnem postopku oddate pri FURS-u.  

DDV za gasilsko opremo v višini 5 odstotkov 

Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim društvom.  

V Uradnem listu RS je že objavljen Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove, v katerem je opredeljen seznam tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim zavodom ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove.

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu 

Za plače delavcev, ki ste jim med 3. avgustom 2023 in 3. septembrom 2023 odredili opravljanje drugega dela, konkretno odpravljanje posledic poplav in plazov, ste upravičeni do povračila izplačanih plač. Več o tem najdete tukaj.  

Dodatno sofinanciranje socialnovarstvenih programov 

Izvajalci javnih socialnovarstvenih programov iz 18.s člena Zakona o socialnem varstvu, ki ste v letu 2023 sofinancirani na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, boste za dodaten obseg izvajanj svetovanj in psihosocialne pomoči ranljivim skupinam, ki se soočajo s posledicami poplav in plazov, lahko za leti 2023 in 2024 prejeli do 15 % višine pogodbene vrednosti javnega socialnovarstvenega programa za leto 2023, ki ga sofinancira MDDSZ. 

Dodaten obseg se bo financiral iz obstoječih programov socialne rehabilitacije zasvojenih, duševnega zdravja, za brezdomce, starejše, za preprečevanje nasilja, za otroke in mladostnike, invalide in Rome ter drugih programih za pomoč v stiski

Dodatna sredstva bodo lahko namenjena za stroške dela ter stroške materiala in storitev. Sredstva boste morali porabiti do 30. novembra 2024, pri čemer morajo biti zgoraj opisane storitve opravljene v času veljavnosti že sklenjene pogodbe o sofinanciranju javnega socialnovarstvenega programa. Če boste oziroma ste dodatna sredstva za zgoraj opisani namen že prejeli iz drugih virov, do dodatnih sredstev ministrstva niste upravičeni.  

Zahtevke za izplačilo dodatnih sredstev boste vložili pri MDDSZ. Način izstavitve zahtevkov, potrebna dokazila in roke izplačil so določeni v Pravilniku o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo. Za izvajanje dodatnih programov za obdobje 2. 9. 2023 do 31. 10. 2023 je potrebno zahtevek za izplačilo vložiti do 20. 11. 2023.

Dodatno financiranje programov v podporo družini 

Organizacije, ki programe v podporo družini iz 280. člena Družinskega zakonika izvajate v okviru Javnega razpisa za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025, boste upravičene do 15 % vrednosti programa v podporo družini, ki ga MDDSZ financira v letu 2023. Sredstva bo treba porabiti do 30. novembra 2024. 

Ta sredstva bodo morala biti namenjena za dodatno izvajanje vsebine svetovanja in psihosocialne pomoči skupinam obstoječih in novih uporabnikov, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju in drugimi psihosocialnimi stiskami kot posledica poplav in plazov. Če boste oziroma ste dodatna sredstva za ta namen že prejeli iz drugih virov, do dodatnih sredstev ministrstva niste upravičeni. 

Zahtevke za izplačilo sredstev boste skupaj z dokazili vložili pri MDDSZ. Način izstavitve zahtevkov, roke izplačil in potrebna dokazila določi minister, pristojen za družino. Izvajalec programov v podporo družini ne more uveljavljati dodatnih finančnih sredstev iz prvega odstavka tega člena, če jih je za navedeni namen že prejel iz drugih virov. 

Izredna pomoč filmskim in avdiovizualnim projektom

Producenti filmskega ali avdiovizualnega projekta, ki ga sofinancira Slovenski filmski center, in so zaradi poplav in plazov avgusta 2023 utrpeli škode, kot je na primer odpoved snemalnih dni in uničenje filmske lokacije, so upravičeni do izredne finančne pomoči. Ta za posamezni projekt znaša največ 10.000,00 evrov na snemalni dan. Povrnjeno bo lahko pomoči za največ pet snemalnih dni.  

Za denarno pomoč je potrebno pri Slovenskem filmskem centru vložiti vlogo, v 60 dneh od nastanka škode oziroma od trenutka, ko je bil vlogo mogoče vložiti. Vlogi je potrebno priložiti dokazila (npr. fotografije lokacije, zapisnik cenitve škode), ki izkazujejo nastanek in višino škode.

O upravičenosti do izplačila in višini pomoči odloči bo določala posebna strokovna komisija Slovenskega filmskega centra.

Ugodnejša davčna obravnava za uničeno opremo 

Organizacijam, ki opravljate dejavnost in davčno osnovo ugotavljate na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, ter vam je bila v poplavah oziroma plazovih uničena oprema (in jo boste tako odpisali), ki ste jo kupili pred manj kot tremi leti in ste za vlaganje vanjo že uveljavljali davčno olajšavo za investiranje, ne bo treba povečati davčne osnove v višini koriščenja davčne olajšave.  

Zvišanje dovoljenega obsega občasnega in začasnega dela upokojencev 

V obdobju od 1. septembra do 31. decembra 2023 lahko upokojenci, če gre za opravljanje posledic in sanacijo škode zaradi poplav in plazov, opravljajo začasno ali občasno delo v neomejenem obsegu, in ne le v okviru določenih ur v koledarskem mesecu, kot to določa 27.c člen Zakona o urejanju trga dela.   

Pri tem je treba upoštevati vsa določila veljavne delovne zakonodaje, ki urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, delovni čas, nočno delo ter odmore in počitke. 

Prav tako se ne upoštevajo določbe zakona o omejitvi bruto dohodka upokojenca za opravljeno začasno in občasno delo.  

Nov program javnih del Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov 

Program javnih del se bo izvajal v skladu s potrebami občin, prizadetim zaradi poplav in plazov. Program se bo izvajal najdlje do 31. decembra 2024. 

Za izvajanje pomoči pri odpravi posledic poplav in plazov je Zavod za zaposlovanje RS povabil k vključitvi vse brezposelne osebe, ne glede na trajanje brezposelnosti.  

Najnižje plačilo za opravljeno delo v okviru programa je v višini minimalne plače. Za dela na ravni zahtevnosti VI. in VII. ravni izobrazbe pa 110 % oziroma 120 % višine minimalne plače.  

Zavod za zaposlovanje RS bo v celoti financiral plače in druge stroške dela udeležencev javnih del, do katerih so udeleženci javnih del upravičeni na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del. 

Z objavo povabila je od 11. 9. 2023 omogočen vnos ponudbe za program javnega dela na Portalu za delodajalce. Z odprtjem povabila pa je od 18. 9. 2023 omogočena tudi oddaja ponudbe na omenjenem portalu.

Solidarnostna sobota 

Za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode, nastale zaradi poplav in plazov, boste lahko delodajalci po posvetovanju s sindikatom oziroma svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če pri vas tega ni, pa z delavci, določili eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Kot solidarnostna delovna sobota se lahko šteje tudi kak drug dan, če je delovni proces pri vas oblikovan tako, da redno delo poteka tudi v soboto. 

Delavec mora za delo na solidarnostno soboto podati soglasje

V primeru opravljanja dela na solidarnostno soboto je prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije enak znesku plače za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote po obračunanih davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost. Prispevek delodajalca pa mora biti enak znesku, ki ga prispeva delavec.  

Prispevek delavca in delodajalca izračuna delodajalec sam, in sicer v obračunu prispevka za Sklad za obnovo Slovenije, ki se šteje za obračun davka.  

Obračun prispevkov bo treba predložiti Finančni upravi Republike Slovenije v mesecu, v katerem je bila organizirana solidarnostna delovna sobota. Obrazec bo v prihodnjih dneh pripravil FURS. Rok za plačilo prispevka je 10 dni po predložitvi obračuna.  

Prispevek delodajalca se ne šteje za olajšavo za donacije ali odhodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakonu o dohodnini.  

Plačilo obveznega solidarnostnega prispevka ne velja za društva, zavode in ustanove 

Plačilo obveznega solidarnostnega prispevka ne velja za društva, zavode in ustanove, saj 102. člen interventnega zakona določa izjemo in sicer za zavezance, ki so po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti.  

Plačilo solidarnostnega prispevka prav tako ne velja za versko skupnost, politično stranko, zbornico, reprezentativni sindikat, če so v skladu s posebnim zakonom ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, in dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. 

Ukrepi za zasebne vrtce 

Starši, ki jim je izdana odločba o izredni denarni socialni pomoči za namen odprave posledic poplav in plazov avgusta 2023, so oproščeni plačila vrtca. Oprostitev plačila velja za obdobje od 4. avgusta do 31. decembra 2023. Za oprostitev je treba vrtcu predložiti odločno o izredni denarni socialni pomoči.  

Zasebni vrtci, ki se sofinancirate v skladu z drugim odstavkom 34. člena ZVrt, uveljavljate višje stroške za kritje razlike med plačili staršev in veljavnimi cenami programov, ki jim je nastala zaradi oprostitve plačila staršev na podlagi tega člena, pri proračunu Republike Slovenije v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje.  

V primeru, da zasebni vrtec, ki zaradi poplav in plazov ni dostopen za starše oziroma je zaradi poplav in plazov zaprt ali je preventivno zaprt zaradi nevarnosti plazov, proračun Republike Slovenije krije izpad plačil staršev. Izpad plačil staršev se prizna za dneve, ko otroci niso mogli obiskovati vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo. Vrtci sredstva uveljavljajo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z navodilom, ki ga izda minister, pristojen za predšolsko vzgojo. Prav tako se za posameznega vključenega otroka krije tudi 15 % cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, v kateri ima sedež zasebni vrtec ali njegova enota. 

Zasebnim vrtcem država povrne izplačilo solidarnostnih pomoči zaposlenim, ki se izplačajo v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.  

Ukrepi za izvajalce osebne asistence 

Osebni asistenti, strokovni vodje, usklajevalci osebne asistence in drugi zaposleni na dejavnosti osebna asistenca pri organizaciji, ki je izvajalec osebne asistence in ki so jih prizadele poplave in plazovi ter so bili zaposleni pri izvajalcu osebne asistence na dan 3. avgusta 2023, so upravičeni do enkratnega izplačila solidarnostne pomoči za zaposlene zaradi poplav in plazov v višini 668,21 evrov neto.  

Delodajalci morate solidarnostno pomoč izplačati na podlagi zahtevka za izplačilo, ki ga vloži delavec na dejavnosti osebna asistenca. Rok za oddajo zahtevka je 30. september 2023.  

Zahteva za izplačilo solidarnostne pomoči za zaposlene mora vsebovati vsaj podatke zaposlenega, dokazila o nastali škodi in dokazilo, iz katerega je razvidno, da je zaposleni na dan, ko je škoda nastala, na lokaciji, na kateri je nastala hujša materialna škoda, dejansko prebival (potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču).  

Delodajalci boste celotno povračilo izplačila solidarnostne pomoči morali vložiti pri MDDSZ. Zahtevku bo treba priložiti zahtevo delavca za izplačilo solidarnostne pomoči za zaposlene skupaj s prilogami in  kopijo pogodbe o zaposlitvi.  

Ukrep za izvajalce storitve pomoč na domu 

Organizacija, ki izvaja storitev pomoč na domu na podlagi koncesijske pogodbe ali z dovoljenjem za delo, lahko zaradi odprave posledic poplav in plazov svojega zaposlenega, brez njegovega soglasja, začasno premesti tudi k drugemu izvajalcu socialnovarstvene storitve pomoč na domu na enako ali drugo delovno mesto. 

Ribiškim društvom delna oprostitev plačila koncesijske dajatve

Ribiška društva, koncesionarji za izvajanje ribiškega upravljanja v skladu z zakonom, ki ureja sladkovodno ribištvo, katerim je nastala škoda zaradi poplav in plazov, bodo oproščena plačilo koncesijske dajatve v letu 2023 in prvega obroka v letu 2024.

Če ste koncesijsko dajatev za leto 2023 deloma ali v celoti že poravnali, se plačani znesek upošteva pri plačilu naslednje koncesijske dajatve, in sicer do višine že plačane koncesijske dajatve v letu 2023. Podrobnejši pogoji in postopek za oprostitev bo določila Vlada RS.

Ukrepi namenjeni delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom 

Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom je do 31. decembra 2023 omogočena poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023. Sredstva lahko porabijo  za nakup opreme, ki je bila poškodovana (do višine stanja neamortizirane vrednosti) in nakup materiala in rezervnih delov, ki so bili poškodovani in se uporabljajo v proizvodnji ali za odpravo posledic škode, ki jo potrdi pooblaščeni cenilec.  

Za dokazovanje namenske porabe sredstev morate hraniti dokazila v obliki računov in knjigovodskih listin za nedoločen čas ter jih na zahtevo kadarkoli dati na vpogled pristojnemu organu oziroma MDDSZ. 

Brez stroškov za energente v primeru popolnoma uničenih objektov

Odjemalci, katerih objekti so popolnoma uničeni in zato odjem električne energije in/ali odjem plina ni mogoč, od 4. avgusta 2023 pa do vzpostavitve ponovne oskrbe ste lahko oproščeni plačila računov za električno energijo in/ali zemeljski plin.

Pomembno! Za oprostilo plačila računa morate najprej škodo na objektu prijaviti pri popisu škode na stavbah, ki poteka v vaši občini. Do 2. oktobra 2023 bodo distributerji na podlagi teh zapisnika ocene škode, ki jih bodo pripravile občine, razvrščeni v tri skupine. S strani svojega dobavitelja boste obveščeni, če ste upravičeni do oprostitve plačila računa za energente.

Seznam dobaviteljev električne energije.

Dobavitelji zemeljskega plina.

Povračilo NUSZ 

Občina bo lahko organizaciji, ki ji je kot posledica poplav in plazov na nepremičnini nastala hujša škoda, ki onemogoča izvajanje dejavnosti, na podlagi njene vloge in potrdila o plačilu odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023, določila izplačilo v celotni ali delni višini nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 za to nepremičnino.  

Ta sredstva lahko nato uporabite kot del sredstev za odpravo posledic škode po poplavah in plazovih, ki jo potrdi pooblaščeni cenilec in ste jo prijavili. Pri tem morate zagotoviti, da  

vsota teh sredstev - sredstev, dodeljenih kot izplačilo zavarovalnega zneska, prejetih donacij in sredstev, dodeljenih iz proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov - ni večja od dejanske škode, ki jo potrdi pooblaščeni cenilec.  

Odlog plačila kredita 

Banka odobri kreditojemalcem, ki ste utrpeli škodo zaradi posledic poplav ali plazov v višini najmanj 10.000 evrov, odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero zahtevate odlog plačila, do 31. julija 2023 še ni zapadla v plačilo. Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. 

Za odlog plačila je treba na banko vložiti vlogo za odlog plačila, najpozneje do 31. decembra 2023. 

V vlogi morate utemeljiti, da izpolnjujete davčne obveznosti, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami poplav ali plazov, ne morete zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko ter v ta namen predložiti opis poslovnega položaja zaradi posledic poplav ali plazov. Prav tako morate vlogi priložiti izjavo, da na dan 31. julija 2023 nimate neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, višjih od 50 eurov.  

Banka bo lahko prekinila ali skrajšala obdobje odloga plačila, če ugotovi, da ste v vlogi navajali lažne podatke, in vam natečene obresti za pretečeno obdobje odloga obračuna po pogodbeni obrestni meri. 

Prepoved odpuščanja delavcev 

Za delodajalce, ki boste koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo, je na novo določena obveznost ohranitve zaposlitve delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje, ki je enako obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače. Vse o povračilu nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo, si preberite tukaj.  

 

Vse ukrepe, ki so v pomoč tudi nevladnim organizacijam, predstavljamo na posebni podstrani NVO v času poplav.