Državni zbor je včeraj, 9. 8. 2023, v okviru Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) sprejel prvi paket ukrepov po poplavah, ki so v preteklih dneh prizadele državo. Zakon je že objavljen v Uradnem listu RS. V nadaljevanju predstavljamo ukrepe, ki bodo pomagali tudi nevladnim organizacijam.

Posodobitev 4. 9. 2023: Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Zakon že velja.

Posodobitev 25. 9. 2023: Pri FURS je za pridobitev pomoči za ustanovitelje zavodov, ki so poslovodne osebe, na voljo obrazec NF–NarNesrece.

Plačana odsotnost delavca, ki opravlja prostovoljsko delo

Delavec, ki bo opravljal prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije zaradi odpravljanja posledic poplav, ima pravico do plačane odsotnosti z dela do sedem (7) delovnih dni. Odsotnost bo lahko upravičena le na podlagi potrdila prostovoljske organizacije, da je prostovoljec v obdobju odsotnosti opravljal prostovoljsko delo. 

Država bo izplačilo nadomestila plače zaradi izredne odsotnosti delavca povrnila v celoti. Povračilo izplačanega nadomestila plače organizacija zahteva pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Povračilo nadomestila plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi poplav v avgustu 2023, je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače (a ne nižje od 1203,36 evrov), nevladnim organizacijam pa bo izplačilo v celoti povrnila država.

Kot višja sila se upošteva nezmožnost prihoda na delo (npr. zaradi neprehodnosti javnih poti), nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali za zavarovanje življenj ali zdravja ljudi ali živali, odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine.

Več o postopku, pravicah in obveznostih delavca ter delodajalca, si lahko preberete tukaj.

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Nevladne organizacije, ki delavcem zaradi posledic poplav začasno ne morete zagotavljati dela, lahko delavca napotite na začasno čakanje na delo in od države prejmete povračilo v višini 80% izplačila nadomestila plače (a največ do višine 2208,15 evrov). Upravičenost do povračila velja od 3. avgusta do 31. oktobra 2023.

Delavec je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače (a ne nižje od 1203,36 evrov).

Več o postopku, pravicah in obveznostih delavca ter delodajalca si lahko preberete tukaj.

Povračilo škode zavodom

Za odpravo posledic naravnih nesreč lahko zavodi pridobite nepovratna ali povratna sredstva. Pomoč zavodom se obravnava v sklopu odprave posledic v gospodarstvu, kot to določa Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ki med upravičence za pomoč pri škodi v gospodarstvu šteje tudi zavode. 

Trenutno poteka faza ocenjevanja škode. Na podlagi pridobljene ocene škode bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravilo Program odprave posledic škode v gospodarstvu.

Povračila ne morejo znašati več kot 100% vaše dejanske škode. To pomeni, da se v znesek ali ste že prejeli povračilo škode, štejejo vse donacije za ta namen, zavarovalnine, posojila, krediti, povračila izplačanih nadomestil plač za čakanje na delo in višjo silo oziroma čiščenja za odpravo posledic, povračila za škodo na stavbah in podobno. 

Upravičeni ste do povračila škode na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka, če zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morete poslovati ali imate oteženo delovanje. Pogoj je, da ste škodo utrpeli na območju prizadetih občin. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport do 20. septembra 2023 zbira prijave ocene škode. Če ocenjujete, da za sanacijo potrebujete predplačilo, morate obrazec z oceno škode oddati do 1. septembra 2023.

Obrazec, na katerem oddate oceno škode, je dostopen tu. Navodila za izpolnjevanje si lahko preberete tu. Obrazec je potrebno poslati na ministrstvo, in sicer na elektronski naslov poplave2023.mgts@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«).

 • Ocena škode (oddaja obrazca o oceni škode pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport) Rok: 1. 9. 2023 (če želite predplačilo) oziroma 20. 9. 2023.
 • Vlada RS bo sprejela Predhodni program za odpravo posledic škode v gospodarstvu.
 • Tisti, ki boste zahtevali predplačilo, boste prejeli odločbo MGTŠ in nakazilo sredstev.
 • Vlada RS bo sprejela Program za odpravo posledic škode v gospodarstvu.
 • Na poziv ministrstva boste morali predložiti dokazila o vaši ocenjeni škodi (cenilni zapisnik, potrjen obrazec).
 • Po potrditvi dejanske škode boste prejeli odločbo in nakazilo sredstev.
 • Poročanje o porabi sredstev – po 12 mesecih boste morali z dokazili poročati, kako ste sredstva porabili.
 

Pomembno! Za oceno škode in predplačila vam še ni treba priložiti cenilnih zapisnikov in drugih potrdil. Dokazila o dejanski škodi boste morali posredovati naknadno, na poziv ministrstva. Posredovana ocena škode bo namreč osnova za izdajo odločbe, izračun in izplačilo morebitnega predplačila.

Škodo na opremi izračunate tako, da od ocenjene poštene (tržne) vrednosti opreme pred nesrečo (z upoštevanjem amortizacije) odštejte vrednost opreme po nesreči. Pri dokazovanju škode boste morali priložiti zapisnik cenilca (sodnega, pooblaščenega, izjemoma tudi zavarovalniškega cenilca). To pa še ni potrebno v postopku ocenjevanja škode, torej za oddajo ocene do 20. 9. 2023.

Škodo izpada prihodka izračunate tako, da seštevek dodanih vrednosti zadnjih 12 mesecev pred nesrečo delite z 12 in pomnožite z obdobjem, za katerega se pričakuje, da vaše delovanje še ne bo mogoče vrniti v stanje pred avgustom 2023, a ne za več kot 3 mesece. Kot dokazilo za oceni izpada prihodka bo dovolj obrazec, ki ga bo podpisala odgovorna oseba zavoda.

Primer: Če je bil izpad prihodka pol meseca, se pomnoži povprečje dodanih vrednosti z 0,5 meseca.

Svetujemo, da naj bo ocena škode čim bolj realna. Čimprej opravite cenitev in ocenite škodo.

Pomembno! Zavodi, ki boste uveljavljali povračilo pomoči za odpravo škode, v letu 2023 oziroma za leto 2023 ne boste smeli izplačati direktorju (oziroma poslovodstvu) dela plače za poslovno uspešnost.

Denarna pomoč za ustanovitelje zavodov, ki so poslovodne osebe

Ustanovitelji zavodov, ki istočasno opravljate tudi funkcijo direktorja zavoda, ste lahko upravičeni do pomoči za samozaposlene v višini 1.200 evrov na mesec za avgust, september, oktober, november in december 2023. Ta pomoč bo oproščena vseh davkov in prispevkov. Pomoč se šteje kot ukrep državne pomoči.

Do te pomoči ste upravičeni, če:

 • zavod opravlja dejavnost najmanj od 1. julija 2023 dalje (oziroma vsaj do 10. avgusta 2023),
 • zaradi posledic poplav v avgustu 2023 ne morete opravljati dejavnosti oziroma jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu (vaši prihodki bodo v letu 2023 zaradi posledic poplav v avgustu 2023 upadli za več kot 25 % glede na leto 2022. Če niste poslovali v celotnem letu 2022 oziroma 2023, se upošteva upad povprečnih mesečnih prihodkov leta 2023 zaradi posledic poplav v avgustu 2023 za več kot 25 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2022. Če v letu 2022 niste poslovali, se upoštevajo povprečni mesečni prihodki v letu 2023, ki se bodo znižali za več kot 25 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2023 do 31. julija 2023),
 • ste kot ustanovitelj in direktor zavoda na dan 10. avgusta 2023 vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
 • ima poravnane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, pri tem lahko ima na dan vložitve vloge neplačane obveznosti v višini 50 eurov ali manj in ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Vlogo je potrebno vložiti pri FURS na portalu eDavki do zadnjega dne v mesecu v septembru 2023, oktobru 2023, novembru 2023, decembru 2023 oziroma januarju 2024 za pretekli mesec ali za več preteklih mesecev skupaj v obdobju od 4. avgusta do 31. decembra 2023. Zadnji rok za oddajo vloge je 31. 1. 2024.

Vloga je že na voljo. Obrazec "NF–NarNesrece" mora biti preko eDavkov vložen do 31. januarja 2024.

Pomembno! Vlogo za izplačilo je potrebno oddati za vsak mesec posebej. Če želite izplačilo za vseh pet mesecev, morate oddati 5 vlog. Vloga se lahko vloži za pretekli mesec oziroma za že pretekle mesece.

Izplačilo bo izvedeno 10. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje vloge. Če pogoj glede upada prihodkov ne bo izpolnjen, boste morali vrniti celotno pomoč.

Davčna obravnava enkratne solidarnostne pomoči

Enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023 za hujšo škodo, ki je nastala delavcu zaradi poplav v avgustu 2023, bo do višine 10.000 evrov oproščena plačila dohodnine. Ta pomoč se lahko izplača tudi v več delih.

Za hujšo škodo se šteje škoda, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje.

V primeru, da je bila od izplačane enkratne solidarnostne pomoči pred uveljavitvijo 52. člena ZOPNN-F oziroma za drugo in vsako nadaljnje izplačilo do 2. 9. 2023 izkazana previsoka davčna obveznost, lahko plačnik davka popravi predhodno predloženi obračun davčnega odtegljaja.

Dodatna olajšava za donacije za leto 2023

Vse pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo boste lahko v letu 2023 uveljavljali  dodatno davčno olajšavo, in sicer za vsa plačila za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, ki jih boste plačali na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Štela se bodo vsa namenska plačila do 31. decembra 2023.  

Neupoštevanje pogodbenih kazni v primerih odprave posledic poplav v avgustu 2023

V pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki ste jih sklenili z državnimi organi ali samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, javnimi agencijami, javnimi skladi, javnimi zavodi in javnimi gospodarskimi zavodi ter drugimi osebami javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije ali proračuna lokalne skupnosti na podlagi ZJN-3 in se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja opremo, potrebno za odpravo posledic poplav v avgustu 2023, se do 31. decembra 2023 določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne bodo uporabljala.  To ne velja, če gre za projekte, katerih izvedba je vezana oziroma se sofinancira iz finančne perspektive 2014 - 2020.

Prav tako se pogodbeno dogovorjeni roki podaljšajo za šest mesecev.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.