Zaključil se je postopek izbora predstavnika okoljevarstvenih nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Za predstavnika je bil izbran dr. Jonas Sonnenschein.

V postopku izbora predstavnika okoljevarstvenih nevladnih organizacij je do roka, navedenega v pozivu, prispelo 12 vlog, in sicer en popoln predlog za kandidaturo in deset popolnih izjav podpore. Ena izjava podpore je bila nepopolna.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je kot kandidata za predstavnika okoljevarstvenih nevladnih organizacij predlagala dr. Jonasa Sonnenscheina. Njegovo kandidaturo je podprlo 10 upravičenih organizacij. Ker je predlagani kandidat izpolnjeval vse pogoje, je bil izbran kot predstavnik okoljevarstvenih organizacij.

Predstavitev predstavnika NVO:

Dr. Jonas Sonnenschein je okoljski ekonomist in vodja projektov pri Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. V letih od 2014 do 2018 je bil raziskovalec na področju okoljske ekonomije na Univerzi Lund na Švedskem, kjer je pridobil naslov doktor znanosti. Je avtor več znanstvenih publikacij s področja podnebne politike. Strokovna področja, s katerimi se ukvarja, so: podnebne spremembe, zelena proračunska reforma, okoljska ekonomija in EU kohezijska politika. V Umanoteri med drugim sodeluje pri projektu, v katerem Umanotera spremlja programiranje in porabo sredstev EU. Poleg tega je dr. Sonnenschein sodeloval pri analizi partnerskega sporazuma in operativnega programa (MFF 2021-2027), ocenjeval je dobre (in manj dobre) prakse izvajanja v okviru večletnega finančnega okvira 2014-2020 ter je seznanjen s povezanimi mehanizmi financiranja EU, vključno z Načrtom za okrevanje in odpornost in REPowerEU.

Delo izbranega predstavnika v Odboru za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in njegove kontaktne podatke za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Sklep o imenovanju