Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Italija - Slovenija 2021-2027. Za predstavnico je bila imenovana Nena Bibica.  

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispela ena prijava upravičene organizacije za sodelovanje in ena kandidatura, in sicer je Kulturno izobraževalno društvo PINA predlagalo kandidatko za predstavnico  Neno Bibica. Tako prijava kot kandidatura sta bili popolni. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidatka postala predstavnica NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

Nena Bibica zadnjih 15 let deluje na področju izvajanja predvsem z evropskimi sredstvi financiranih projektov in programov. Najprej je delovala kot svetovalka v Regionalni pisarni Štanjel, kjer je bila članica nacionalnega organa programa Interreg III-A Slovenija-Italija, kasneje pa kot vodja projektov na Univerzi na Primorskem, kjer je bila zadolžena za mednarodni razvoj in sodelovanje. Na Univerzi na Primorskem je delala kot strokovnjak za finančno načrtovanje in spremljanje projektov ter prispevala k razvoju notranjih sistemov za razvoj in izvajanje projektov. Hkrati je s sodelavci iz Službe za razvoj in raziskovanje sodelovala pri nastajanju strategij s področja mednarodnega sodelovanja, internacionalizacije in sodelovanja z gospodarstvom. Od leta 2010 do leta 2018 je bila zaposlena v Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v Sektorju za kontrolo ETS, kar ji je omogočilo, da je podrobno spoznala delovanje strukturnih skladov. V tem času je bila zadolžena za prvostopenjsko kontrolo projektov, ki sta jih sofinancirala programa INTERREG IV-A in V-A Slovenija-Italija. Kot del nacionalnih in mednarodnih delovnih skupin je sodelovala pri nastajanju nacionalnih in mednarodnih dokumentov, npr. Nacionalna uredba o izvajanju postopkov pri porabi porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2021, priročniki o izvajanju projektov, razpisna dokumentacija ipd. Zadnja štiri leta je kot vodja projektov zaposlena na Kulturno izobraževalnem društvu PiNA, kjer je zadolžena tako za izvajanje kot tudi za načrtovanje novih projektov. V času svoje zaposlitve na PiNI je spoznala delovanje nevladnega sektorja, potenciale in možnosti, ki jih ima sektor za lasten razvoj in potenciale, ki jih ima sektor za razvoj čezmejnega območja. Še posebej je vpeta v izvajanje projektov, ki spodbujajo participacijo in sodelovanje med sektorji na področjih, kot so krožno gospodarstvo, zeleni in modri razvoj ter človekove pravice. Zaradi preteklega dela zelo dobro pozna prednosti in izzive, ki jih ima območje, ki ga pokriva program Interreg VI-A Slovenija-Italija. Od leta 2021 je tudi članica Razvojnega sveta regije Istra-Brkini-Kras (RSR) za obdobje 2021–2027, od novembra 2021 pa vodi še nacionalno kontaktno točko programa CERV. Aktivno obvlada angleški in italijanski jezik.

Delo imenovane predstavnice NVO in njen kontaktni podatek za vaša vprašanja in pobude lahko spremljate tu.

Namestnica oziroma namestnik predstavnice  se v postopku ni imenoval.

 

Sklep o imenovanju