Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Odboru za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Avstrija 2021-2027. Za predstavnika je bil imenovan Bojan Vogrinčič.  

Bojan Vogrinčič je vodja Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja (mreže več 470 nevladnih organizacij) in predsednik uprave LRF za Pomurje ter direktor Lokalne energetske agencije za Pomurje. Že od leta 2006 je tesno vpet v nevladni sektor – sprva je bil aktivno vključen v proces vzpostavitve lokalnih fundacij v okviru programa Dobra družba, nato pa tudi v proces vzpostavitve podpornega okolja za nevladne organizacije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo. Bil je tudi eden izmed pobudnikov vzpostavitve Nacionalnega konzorcija energetskih agencij Slovenije, v okviru katerega so uspeli pridobiti podporo s strani Ministrstva za okolje in ključnih občin iz regij. Lokalna energetska agencija za Pomurje, je postala tudi prva energetska agencija v Sloveniji financirana s strani Evropske komisije. Tako LRF za Pomurje kot LEA Pomurje že več kot 15 let uspešno izvajata različne projekte – regijske, nacionalne kakor tudi mednarodne. Izvajanje projektov in poznavanje različnih finančnih instrumentov ter programov v praksi, se nam zdi ključna prednost kandidata – hkrati pa tudi zavedanje, da je vključevanje NVO ključno na vseh ravneh delovanja družbe. Tako je Bojan Vogrinčič aktiven na področju zagovorništva vpet na lokalni ravni (sodelovanje z občinami, povezovanje in sodelovanje pri pripravah strategij lokalnega razvoja ipd.), regijski ravni (aktivna vključenost v pripravo Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije za obdobje 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027; je tudi predstavnik NVO v svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija), nacionalni ravni (v letih 2011-2019 član v Svetu Vlade RS za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, od leta 2019 nadomestni član) ter mednarodni ravni (predstavnik NVO v nadzornem odboru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija – Madžarska 2014-2020). Bojan Vogrinčič je bil tudi član v Nacionalnem odboru za transnacionalne in medregionalne programe evropskega teritorialnega sodelovanja v programski perspektivi 2014-2020 – kar izkazuje pogoj strokovnega znanja ter poznavanja vsebinskih prioritet programov sodelovanja, prav tako ima izkušnje s področja evropskih programov, ter izpolnjuje pogoja poznavanje angleškega jezika ter izločitev konflikta interesov. Na podlagi delovnih izkušenj pozna konkretne izzive, problematiko in težave, s katerimi se srečujejo nevladne organizacije in sicer iz pridobljenih izkušenj na mednarodni, nacionalni, regijski in lokalni ravni ter različnih virov financiranja (Horizon 2020, ESS, ESRR, CEE Trust, Inteligent Energy Europe - EACI, SEE program, MED program, CEE program, Interreg IVC, OP IPA SI-HR, OP SI-AT, OP SI-HU, Ekološki sklad RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za javno upravo, SVLR, pomurske občine).

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 17 prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in dve kandidaturi. Popolnih je bilo 14 prijav upravičenih organizacij in ena kandidatura. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidat postal predstavnik NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

 

Sklep o imenovanju