Po objavi našega pojasnila smo pridobili dva sveža dopisa Ministrstva za okolje in prostor (MOP) naravovarstvenim društvom glede dokazil o izpolnjevanju pogojev za status v javnem interesu na področju ohranjanja narave. MOP v njih zahteva predložitev imenskih seznamov članov in dokazila o plačilih članarine, iz katerih bo razvidno vplačilo posameznega člana (se pravi imenska dokazila).

MOP po zakonu lahko zahteva dokazila, da ima društvo (vsaj) 50 aktivnih članov. Zakon določa, da so aktivni člani tisti, ki so se udeležili občnega zbora in plačali članarino. Društvo mora torej MOP-u predložiti dokazila o 50 članih, ki so se udeležili občnega zbora in hkrati plačali članarino.

Mora pa MOP pri tem upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov. Tak najmanjši obseg uporabe osebnih podatkov predstavlja vpogled v originalno dokumentacijo in zapis uradnega zaznamka o vpogledu/pregledu. Po naših informacijah na MOP trenutno normalno poteka poslovanje s strankami, zato ni razloga, da MOP ne bi mogel opraviti (fizičnega) vpogleda v potrebne dokumente in sezname.

Društvom, ki so prejela dopise s tovrstnimi zahtevami, zato svetujemo, da (uradno) odgovorijo, da bodo zahtevane podatke predložile na vpogled. Pri tem predlagajte tudi datum in uro vpogleda (na sedežu MOP). Predlagamo, da se v tovrstnem odgovoru sklicujete tudi na (neobvezno) mnenje informacijskega pooblaščenca št. 07120-1/2020/482 z dne 17. 8. 2020. Če bi ob vpogledu MOP predlagal fotokopiranje dokumentov, predlog zavrnite.

Če bi MOP predlog, da v podatke (samo) vpogleda, zavrnil, društvom svetujemo pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. Samega postopka to sicer ne bo ustavilo, zato bo MOP najverjetneje izdal odločbo, s katero vam bo status delovanja v javnem interesu odvzel. Na odvzem statusa je možna pritožba na Vlado RS. Vladno odločitev pa je mogoče spodbijati na upravnem sodišču.

Ugotavljamo še, da MOP v  postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev vseh društev ne obravnava enako. Pri nekaterih zahteva anonimizirane evidence, pri drugih konkretne poimenske sezname. Takšna praksa MOP ni primerna, saj načelo enakosti pred zakonom zahteva, da se bistveno enaka dejanska stanja obravnavajo enako. To pomeni, da bi bilo treba izpolnjevanje pogojev za status v javnem interesu preverjati pri vseh društvih po enakih merilih in enakih postopkih. MOP bomo na to opozorili.