Dokumentacija zajema sledeče dokumente, potrebne za zamenjavo direktorja zasebnega zavoda pred potekom mandatne dobe, za katero je bil imenovan, ter z njegovim soglasjem:

  • sklep pristojnega organa o razrešitvi sedanjega direktorja in o imenovanju novega direktorja
  • soglasje ustanovitelja k spremembi direktorja
  • soglasje sedanjega direktorja k razrešitvi
  • soglasje novega direktorja k imenovanju
  • zahteva za vpis v sodni register (izpolnjeni obrazci SPR)


Sklep o razrešitvi in imenovanju direktorja lahko sprejmejo ustanovitelji ali svet zavoda, kar je odvisno od notranje ureditve pristojnosti zavoda.

Dokumentacija ni primerna za zavode, ki imajo več kot tri ustanovitelje. Dokumentacija tudi ni primerna za zavode, ki imajo ustanovitelje, ki so pravne osebe. Dokumentacija ni primerna  v primeru, ko se sedanji direktor z razrešitvijo ne strinja. Dokumentacija prav tako ni primerna, če sedanji ali novi direktor ni slovenski državljan.

Pri imenovanju direktorja bodite pozorni, da se morajo osebe, ki so hkrati ustanovitelj in poslovodna oseba (direktor) zavoda, obvezno zavarovati za socialna zavarovanja oziroma plačevati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in brezposelnost. To ne velja, če oseba že plačuje polne prispevke, na primer je že zaposlena za polni delovni čas ali samozaposlena.

Oseba, ki je ustanovitelj in hkrati tudi direktor zavoda, tudi ne more imeti statusa brezposelnega (ne more biti prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, ne more prejemati nadomestila za brezposelnost) in ne more biti prejemnik pokojnine.

Oseba, ki je zgolj ustanovitelj, ni zavezanec za plačevanje prispevkov, ravno tako ne oseba, ki je zgolj poslovodja (direktor), takšni osebi imata lahko tudi status brezposelnega ali upokojenca.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.