Statut društva je osnovni, temeljni akt društva, ki določa njegovo ime,  namen, dejavnosti in organe upravljanja. To dokumentacijo lahko uporabite, če želite svoj statut spremeniti, posodobiti in z njim zagotoviti, da bo društvo izpolnjevalo osnovne pogoje za nevladno organizacijo (nepridobitnost, neprofitnost). 

Dokumentacija je pripravljena na način, da se na seji zbora članov sprejme nov temeljni akt oziroma statut v celoti.

Dokumentacija zajema sledeče dokumente:  

  • statut (temeljni akt), ki vsebuje sodobne rešitve upravljanja društev, poenostavitve glede delovanja društva ter možnost ustanavljanja sekcij in podružnic
  • zapisnik zbora članov, na katerem se sprejema novi statut,
  • vlogo za registracijo novega statuta društva,
  • nadaljnja navodila za registracijo novega statuta društva pri upravni enoti.

Dokumentacija omogoča spremembe namena, ciljev in dejavnosti društva, pogojev za članstvo in sestave spodaj navedenih organov društva.

 Nov statut predvideva sledeče organe društva:
  • zbor članov kot najvišji organ društva, ki sprejema statut, letna poročila in odloča o najpomembnejših zadevah za društvo ,
  • predsednika društva, ki društvo zastopa in predstavlja,
  • podpredsednika društva, ki nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti, lahko pa društvo zastopa kadarkoli in enako kot predsednik (kar izberete sami),
  • upravni odbor kot izvršilni organ društva, ki skrbi za redno delovanje društva in ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in še največ en dodaten član,
  • nadzorni organ, ki nadzoruje poslovanje društva in delo ostalih organov in ki je hkrati tudi disciplinskih organ za ugotavljanje kršitev in izrekanje sankcij (opomin, izključitev, itd.). Nadzorni organ je lahko ena sama oseba (nadzornik) ali pa kolektivni organ (nadzorni odbor).

Dokumentacija ne predvideva funkcije tajnika ali blagajnika, temveč njune običajne naloge opravlja upravni odbor ali od njega pooblaščena oseba.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.