Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) kot edina organizacija iz Slovenije sodeluje v tematskem
partnerstvu Urbane agende EU za ozelenitev mest. Delo partnerstva v letih 2023 in 2024 je pripeljalo do osnutka akcijskega načrta, ki je v javnem posvetovanju do 11. 7. 2024.

O akcijskem načrtu
Osnutek akcijskega načrta partnerstva za ozelenitev mest predlaga pet ključnih ukrepov za povečanje
zelene infrastrukture v mestih in regijah EU. Ti ukrepi obravnavajo ključne izzive, kot so potreba po orodjih
za načrtovanje, ki temeljijo na dokazih in podatkih, učinkovitih izvedbenih strategijah, močni zakonodajni
podpori, ustreznem financiranju in inovativnih finančnih instrumentih. Akcijski načrt, ki so ga pripravili
člani partnerstva za ozelenitev mest, podpira izvajanje politik EU o ozelenitvi mest na lokalni ravni, da bi
povečali biotsko raznovrstnost v mestih, se prilagodili podnebnim spremembam in izboljšali blaginjo
občanov.


Predlagani ukrepi so relevantni tudi v navezavi z nedavno sprejeto Uredbo EU o obnovi narave, ki določa
(med drugim) zavezujoče cilje za povečevanje urbanih zelenih površin.


Povejte vaše mnenje
V imenu partnerstva za ozelenitev mest k sodelovanju vabimo vse zainteresirane deležnike, vključno z
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, raziskovalnimi ustanovami, zasebnimi subjekti,
organizacijami civilne družbe ipd. Na posvetovanju so dobrodošle povratne informacije o splošnih ciljih
akcijskega načrta in o podrobnostih vsakega predlaganega ukrepa. Vaše mnenje o ustreznosti in
izvedljivosti ukrepov, kot tudi morebitni dodatni predlogi, bodo v pomoč pri oblikovanju končnega
akcijskega načrta.


Kako sodelovati?
1. Obiščite spletno stran partnerstva za ozelenitev mest:
2. Preglejte osnutek akcijskega načrta (v angleščini) ali pa pripeti izvleček osnutka (v
slovenščini) in v njem predlagane ukrepe.
3. Izpolnite preprosto anketo, odgovorite na čim več vprašanj in pošljite svoje mnenje.


Javno posvetovanje bo trajalo do 11. 7. 2024.


S sodelovanjem prispevate k temu, da bo akcijski načrt celovit in bo obravnaval različne potrebe mestnih
območij vseh velikosti. Vaše povratne informacije bodo ključnega pomena pri oblikovanju trajnostne
prihodnosti naših mest in regij, predvsem pa kot pomembno smatramo, da se v množici evropskih
zabeležijo tudi pogledi slovenskih mest.


Poznate druge deležnike? Pomagajte razširiti informacije o javnem posvetovanju
Čeprav želimo predvsem pridobiti vaše mnenje, bomo veseli tudi vaše podpore pri širjenju teh informacij.
Vaša prizadevanja pri širjenju informacij nam bodo pomagala doseči širše občinstvo in zbrati različne
poglede, kar je ključnega pomena za uspeh te pobude.


O Urbani agendi EU
Urbana agenda EU predstavlja okvir večnivojskega upravljanja, kjer se preko sodelovanja institucij EU,
držav članic EU, regij, mest in drugih deležnikov s področja trajnostnega urbanega razvoja naslavlja tri
stebre oblikovanja in izvajanja politik EU, tj. izboljšati znanje, financiranje in pravno urejanje posameznih
področij, pomembnih za trajnostni razvoj mest. Na podlagi Ljubljanskega dogovora o nadaljnjem izvajanju
Urbane agende EU, ki med drugim poudarja vlogo sodelovanja majhnih in srednje velikih mest v
evropskih procesih, je bilo vzpostavljeno partnerstvo za ozelenitev mest.


Informacije o aktivnostih partnerstva najdete tudi na spletni strani ZMOS.