Fakulteta za socialno delo, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti najavljajo posvet "Določitev stikov v primerih nasilja v družini". Posvet bo potekal 16. septembra 2024 od 9. do 16. ure na Fakulteti za socialno delo.

Prijave bodo mogoče konec avgusta, ko bomo s strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije na centre za socialno delo posredovali vabilo na posvet. Številko mest bo omejeno. Prijave bodo mogoče konec avgusta, ko bomo s strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije na centre za socialno delo posredovali vabilo na posvet. Številko mest bo omejeno. 


Kratek opis vsebine: Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) nasilje nad ženskami in deklicami opredeli kot obliko diskriminacije in določi odgovornost držav, da se odločno spopadejo s tem problemom in vsem žrtvam nasilja zagotovijo življenje brez nasilja. Slovenija je ratificirala Istanbulsko konvencijo in je dožna uresničevati njena določila. Spoštovanje zavez, ki jih je Slovenija prevzela z ratifikacijo Istanbulske konvencije, je pomembno za delovanje celotnega sistema, zato so posamezni sektorji obvezani medsebojno sodelovati. Še zlasti je to pomembno za centre za socialno delo, ki imajo veliko pooblastil in pomembno vlogo pri zaščiti žrtev nasilja.


S tem posvetom izpostavljamo eno od zavez Istanbulske konvencije, ki se nanaša na obvezo, da se nasilje upošteva v vseh postopkih, tudi v postopkih razvez in odločanju o stikih s staršem, ki izvaja nasilje. V 31. členu Istanbulska konvencija posebej določi, da morajo države pogodbenice sprejeti potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da se pri določanju o varstvu in vzgoji otroka in pravic do obiskov otrok upošteva pojavnost nasilja. Pogodbenice morajo sprejeti potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, da zagotovijo, da uveljavljanje pravice  do varstva in vzgoje ali stikov ne ogrozi pravic in varnosti žrtev ali otrok. Pri tem je potrebno upoštevati tudi 26. člen Istanbulske konvencije, ki pravi, da je potrebno v vseh postopkih zagotoviti, da se pri zagotavljanju zaščite in podpore žrtvam upoštevajo pravice in potrebe otrok kot prič vseh oblik nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije. 


Na posvetu bomo obravnavali problem določanja stikov v primerih nasilja, ko je otrok neposredna žrtev nasilja ali priča nasilja. Ko torej otrok nasilje doživlja posredno ali neposredno. Izhajali bomo iz izkušenj NVO in CSD, ki sodelujejo v postopkih in imajo dobre in slabe izkušnje, ki se vežejo na naslednja področja:

  • Upoštevanja nasilja v razveznih postopkih in v postopkih določanja stikov s staršem, ki je ali pa še izvaja nasilje.
  • Upoštevanje nasilja pri obravnavi razveze in določanja stikov (skupni pogovori s celotno družino ali partnerjema, opravljanje mediacije).
  • Izvajanje stikov pod nadzorom, ko je otrok neposredna ali posredna žrtev nasilja.
  • Izvajanje stikov v času prepovedi približevanja.
  • Uporabo koncepta 'starševskega odtujevanja'.
  • Povezovanje postopkov preprečevanja nasilja v družini in ukrepov za zaščito otrok po DZ (timsko delo, sodelovanje s sodišči in NVO).